مرکز آمار ایران

مرکز آمار در آیینه رسانه‌ها

۱۴۰۰/۰۱/۱۱

روابط عمومی مرکز آمار ایران

تاریخ انتشار: هجدهم فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۵۷