سازمان بهزیستی کل کشور

افتتاح ۲۴۰۰ مرکز خدمات بهزیستی (مثبت زندگی) / ملی و استانی

۱۳۹۹/۱۲/۲۰

تاریخ انتشار: بیستم اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۰۵