کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

گزارش اخبار فعالیت‌های کانون در رسانه‌ها

۱۴ مهر ۱۴۰۱

اداره کل روابط عمومی و اموربین‌الملل

تاریخ انتشار: پانزدهم مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۱۷