شرکت ملی صنایع پتروشیمی

پتروشیمی در آینه رسانه ها

۱۳۹۲/۰۹/۲۴

تاریخ انتشار: بیست و چهارم آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۳۲