مرکز آمار ایران

مرکز آمار در آیینه رسانه‌ها

۱۳۹۹/۱۲/۱۹

روابط عمومی مرکز آمار ایران

تاریخ انتشار: نوزدهم اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۲