کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

گزارش اخبار فعالیت‌های کانون در رسانه‌ها

۱۱ مهر ۱۴۰۱

اداره کل روابط عمومی و اموربین‌الملل

تاریخ انتشار: دوازدهم مهر ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۱۰