شرکت ملی صنایع پتروشیمی

پتروشیمی در آینه رسانه ها

۱۳۹۲/۰۹/۱۰

تاریخ انتشار: دهم آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۷:۴۳