اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

بولتن خبری اتاق ایران

۱۴۰۲/۱۱/۲۳

اداره روابط عمومی

تاریخ انتشار: بیست و سوم بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۵۳