اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

بولتن خبری اتاق ایران

۱۴۰۲/۱۲/۰۲

اداره روابط عمومی

تاریخ انتشار: دوم اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۳۵