سازمان ملی زمین و مسکن

گزارش بازپخش اخبار سفر استانی چهارمحال و بختیاری

۲۹ آبان ۱۳۹۶

روابط عمومی

تاریخ انتشار: بیست و نهم آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۰