شرکت ملی صنایع پتروشیمی

پتروشیمی در آینه رسانه ها

۱۳۹۲/۰۹/۱۲

تاریخ انتشار: دوازدهم آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۰۵