نرخ ارز، طلا و سکه

قیمت طلا و سکه
(تومان)
 • یک گرم طلای 18 عیار 100347
 • تمام سکه (طرح جدید) 990000
 • تمام سکه (طرح قدیم) 988000
 • نیم سکه 499000
 • ربع سکه 295000
قیمت ارز
(تومان)
 • دلار 3285
 • یورو 4525
 • پوند 5535
 • صد ین 3250
 • درهم امارات 902
 • لیر ترکیه 1585
ارز مبادله ای
(ریال)
 • 2 Arrow up
  دلار 25539
 • 2458 Arrow up
  یورو 35020
 • 22 Arrow up
  پوند 42953
 • 22 Arrow up
  فرانک 28632
 • 1 Arrow up
  صد ین 25151
 • 1 Arrow up
  درهم امارات 6953
منابع دیگر:
 • هفت صبح
 • وطن امروز
 • آسیا
 • ابرار اقتصادی
 • صبح اقتصاد
 • آرمان امروز
 • همشهری
 • اقتصاد پویا
 • ایسنا
 • اخبار بانک
 • بینا
 • واحد مرکزی خبر
 • پولی مالی
 • آریا
 • ایستانیوز
 • پانا
 • فارس
 • بانکداری الکترونیک
 • پول‌پرس
 • خبرآنلاین
 • آفتاب نیوز
 • اقتصادآنلاین
 • بانک و صنعت
 • قدس آنلاین
 • هدف و اقتصاد
۹۳/۰۲/۳۰
۰۷:۱۴

بیمه مرکزی متولی گسترش فرهنگ بیمه است

آیین- طبیعی است که وقتی مسئولیت‌ها د ر کشور تقسیم شد ه و کار فرهنگ‌سازی و توسعه چتر بیمه‌ای به عهد ه نهاد  حاکمیتی بیمه مرکزی است، همین نهاد  باید  د ر این راستا تلاش کند .
به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین و به نقل از دنیای کسب وکار، برآورد ی کلی از تعد اد  شعب بانک‌ها د ر کشور نشان می‌د هد  هم‌اکنون بیش از ۲۴ هزار شعبه بانک د ر ایران فعالیت می‌کنند . این شعب با نام و نشان بانک خود ، تبلیغی بالقوه برای آن محسوب می‌شوند . تابلوهای بزرگی که سر د ر بانک‌ها به چشم می‌خورد ، می‌تواند  بهترین تبلیغ باشد . جالب است که د ر حوزه بیمه هم تقریبا همین تعد اد  نمایند گی فروش وجود  د ارد . شرکت‌های بیمه مانند  بانک‌ها، شبکه خد مات رسانی گسترد ه‌ای د ر کشور د ارند  که می‌تواند  بیمه گزاران را به طرف خود  جلب کند .
گرچه نبود  یک استاند ارد  واحد  برای شبکه فروش بیمه، خود  چالشی بزرگ برای فعالیت این صنعت است اما واقعیت د یگر این است که همین شبکه فروش گسترد ه هم د ر توسعه فرهنگ بیمه‌ای چند ان موفق نبود ه است.
خبرنگار «کسب و کار» د ر اد امه گزارش‌های «آسیب‌شناسی تبلیغات د ر صنعت بیمه» نظر مد یرعامل بیمه کوثر را جویا شد ه است.
عبد الرسول عطایی با بیان اینکه بیمه‌ها به‌طور متوسط ۱۰ د رصد  کارمزد  به شبکه فروش خود  بابت فعالیت‌هایشان پرد اخت می‌کنند ، گفت: این د ر حالی است که شعب بانک‌ها متعلق به خود  بانک است و بنابراین شعبه د ر ازای ارائه خد مات، هزینه‌ای د ریافت نمی‌کند .
وی با اشاره به اینکه همین هزینه می‌تواند  برای شرکت بیمه یک راهکار تبلیغاتی باشد ، افزود : همانطور که شعبه بانک با ارائه خد مات مناسب می‌تواند  تبلیغی برای بانک باشد ، د فاتر فروش بیمه نیز می‌توانند  د ر گسترش فرهنگ بیمه و شناساند ن خد مات بیمه‌ای نقش اساسی د اشته باشند .
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های بیمه نیز به سهم خود  د ر سال‌های اخیر د ر توسعه فرهنگ بیمه از روش تبلیغات مستقیم نقش د اشته‌اند ، اد امه د اد : با این حال مسئولیت ارائه خد مات بیمه‌ای با شرکت‌های بیمه و مسئولیت توسعه فرهنگ بیمه‌ای با نهاد  بیمه مرکزی است.
عطایی با تاکید  بر اینکه شرکت‌های بیمه تنها کار مد یریت صنعت بیمه را بر عهد ه د ارند ، اظهار کرد : این نمایند گان و شبکه فروش بیمه هستند  که با مرد م ارتباط مستقیم د ارند  و می‌توانند  برای شناساند ن بیمه به مرد م تلاش کنند .
مد یرعامل بیمه کوثر همچنین با اشاره به سهم ۲۵ د رصد ی بیمه مرکزی از حق بیمه‌های د ریافتی شرکت‌های بیمه، گفت: اصولا این سهم برای همین موارد  پرد اخت می‌شود  و به نظر من بیمه مرکزی باید  متولی اصلی تبلیغات و توسعه فرهنگ بیمه د ر جامعه باشد .
وی با اشاره به اینکه بیمه مرکزی ابزارهای کلانی برای این کار د ر اختیار د ارد ، افزود : طبیعی است که وقتی مسئولیت‌ها د ر کشور تقسیم شد ه و کار فرهنگ‌سازی و توسعه چتر بیمه‌ای به عهد ه نهاد  حاکمیتی بیمه مرکزی است، همین نهاد  باید  د ر این راستا تلاش کند .
به گفته عطایی د ر چند  سال اخیر کارهای پراکند ه‌ای د ر این زمینه انجام شد ه اما شرکت‌های بیمه آماد گی د ارند  برای توسعه و غنی‌تر شد ن آن به بیمه مرکزی کمک کنند .

۹۳/۰۲/۲۹
۱۷:۵۶

سهم ۲۵درصدی بیمه مرکزی از حق بیمه ها پای فرهنگ سازی در صنعت بیمه همچنان می لنگد

ایستانیوز:طبیعی است که وقتی مسئولیت‌ها د ر کشور تقسیم شد ه و کار فرهنگ‌سازی و توسعه چتر بیمه‌ای به عهد ه نهاد  حاکمیتی بیمه مرکزی است، همین نهاد  باید  د ر این راستا تلاش کند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ؛ برآورد ی کلی از تعد اد  شعب بانک‌ها د ر کشور نشان می‌د هد  هم‌اکنون بیش از ۲۴ هزار شعبه بانک د ر ایران فعالیت می‌کنند . این شعب با نام و نشان بانک خود ، تبلیغی بالقوه برای آن محسوب می‌شوند . تابلوهای بزرگی که سر د ر بانک‌ها به چشم می‌خورد ، می‌تواند  بهترین تبلیغ باشد . جالب است که د ر حوزه بیمه هم تقریبا همین تعد اد  نمایند گی فروش وجود  د ارد . شرکت‌های بیمه مانند  بانک‌ها، شبکه خد مات رسانی گسترد ه‌ای د ر کشور د ارند  که می‌تواند  بیمه گزاران را به طرف خود  جلب کند .
گرچه نبود  یک استاند ارد  واحد  برای شبکه فروش بیمه، خود  چالشی بزرگ برای فعالیت این صنعت است اما واقعیت د یگر این است که همین شبکه فروش گسترد ه هم د ر توسعه فرهنگ بیمه‌ای چند ان موفق نبود ه است.
«کسب و کار» د ر اد امه گزارش‌های «آسیب‌شناسی تبلیغات د ر صنعت بیمه» نظر مد یرعامل بیمه کوثر را جویا شد ه است.
عبد الرسول عطایی با بیان اینکه بیمه‌ها به‌طور متوسط ۱۰ د رصد  کارمزد  به شبکه فروش خود  بابت فعالیت‌هایشان پرد اخت می‌کنند ، گفت: این د ر حالی است که شعب بانک‌ها متعلق به خود  بانک است و بنابراین شعبه د ر ازای ارائه خد مات، هزینه‌ای د ریافت نمی‌کند .
وی با اشاره به اینکه همین هزینه می‌تواند  برای شرکت بیمه یک راهکار تبلیغاتی باشد ، افزود : همانطور که شعبه بانک با ارائه خد مات مناسب می‌تواند  تبلیغی برای بانک باشد ، د فاتر فروش بیمه نیز می‌توانند  د ر گسترش فرهنگ بیمه و شناساند ن خد مات بیمه‌ای نقش اساسی د اشته باشند .
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های بیمه نیز به سهم خود  د ر سال‌های اخیر د ر توسعه فرهنگ بیمه از روش تبلیغات مستقیم نقش د اشته‌اند ، اد امه د اد : با این حال مسئولیت ارائه خد مات بیمه‌ای با شرکت‌های بیمه و مسئولیت توسعه فرهنگ بیمه‌ای با نهاد  بیمه مرکزی است.
عطایی با تاکید  بر اینکه شرکت‌های بیمه تنها کار مد یریت صنعت بیمه را بر عهد ه د ارند ، اظهار کرد : این نمایند گان و شبکه فروش بیمه هستند  که با مرد م ارتباط مستقیم د ارند  و می‌توانند  برای شناساند ن بیمه به مرد م تلاش کنند .
مد یرعامل بیمه کوثر همچنین با اشاره به سهم ۲۵ د رصد ی بیمه مرکزی از حق بیمه‌های د ریافتی شرکت‌های بیمه، گفت: اصولا این سهم برای همین موارد  پرد اخت می‌شود  و به نظر من بیمه مرکزی باید  متولی اصلی تبلیغات و توسعه فرهنگ بیمه د ر جامعه باشد .
وی با اشاره به اینکه بیمه مرکزی ابزارهای کلانی برای این کار د ر اختیار د ارد ، افزود : طبیعی است که وقتی مسئولیت‌ها د ر کشور تقسیم شد ه و کار فرهنگ‌سازی و توسعه چتر بیمه‌ای به عهد ه نهاد  حاکمیتی بیمه مرکزی است، همین نهاد  باید  د ر این راستا تلاش کند .
به گفته عطایی د ر چند  سال اخیر کارهای پراکند ه‌ای د ر این زمینه انجام شد ه اما شرکت‌های بیمه آماد گی د ارند  برای توسعه و غنی‌تر شد ن آن به بیمه مرکزی کمک کنند .

۹۳/۰۲/۲۹
۲۲:۴۵

اثر تعامل اجتماعی بر نوآوری شرکت های بیمه

گروهی از اقتصاددانان معتقدند تاثیر تعامل اجتماعی بر نوآوری شرکت های بیمه انجام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در فصلنامه ی صنعت بیمه مقاله ای است که به این موضوع پرداخته است که با هم گزیده ایی از آن را مرور می کنیم:
چکیده
با توجه به اهمیت تعامل اجتماعی و نوآوری، تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر تعامل اجتماعی بر نوآوری شرکت های بیمه انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق شرکت های بیمه خصوصی در تهران است که 115 نفر از مدیران این شرکت ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شد که روایی آن توسط استادان راهنما و مشاور تایید شد و همچنین پایایی آن نیز توسط ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها باتوجه به داده های پرسش نامه از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد.
باتوجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها و همچنین با درنظرگرفتن ضریب رگرسیون استاندارد می توان استدلال کرد که در شرکت های بیمه ایرانی به دلیل ضعف در مرحله کسب دانش و ناچیزبودن تعامل اجتماعی بین کارکنان و درنتیجه عدم معرفی روش های ارائه خدمات، عدم معرفی فرایند ارائه خدمات نوآور در فرایندهای کاری موجود و همچنین عدم ایجاد تغییرات اساسی و لازم در ساختارهای سازمانی، نوآوری اداری به دست فراموشی سپرده شده است.
نویسندگان: سید علی اکبر افجه ای، سیده مانلی سلطانی

۹۳/۰۲/۲۹
۱۴:۳۸

بدهی بیمه ایران به اموزش و پرورش چه میزان!!

بانکیا:براساس اعلام نمایندگان بیمه ایران، آموزش و پرورش مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان به این شرکت بیمه ای بدهی دارد.

به گزارش بانکداری ایران (بانکیا)به نقل از مهر، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، گفت:  متاسفانه آموزش و پرورش عملکرد خوبی در موضوع بیمه طلایی فرهنگیان نداشته است و مشکلاتی را برای آنها بوجود آورده است، اگر آموزش و پرورش قرار باشد در موضوع بیمه ای با همین عملکرد ادامه دهد، قطعاً با مشکل مواجه خواهد شد.
جبار کوچکی نژاد توضیح داد: براساس اعلام نمایندگان بیمه ایران، آموزش و پرورش مبلغ 400 میلیارد تومان به این شرکت بیمه ای بدهی دارد که باید علاوه بر پرداخت بدهی خود شرایط بیمه فرهنگیان را برای این قشر زحمتکش بهبود دهد.
 بیمه طلایی فرهنگیان و از دوران وزارت حمیدرضا حاجی بابایی از سال 1389 شکل اجرایی به خود گرفت و باوجود اینکه امتیازات و تسهیلات تحت پوشش قرار گرفتن این بیمه بسیار چشمگیر بود اما زمانیکه به مرحله اجرا رسید، بسیاری از وعده ها محقق نشد.
حذف خدمات بیمه دندانپزشکی و عینک از جمله این تعهدات بود که منجر به نارضایتی جمعی گسترده از فرهنگیان شد.
 

۹۳/۰۲/۲۹
۱۱:۱۳

مدیر عامل بیمه آسیا دکتر کاردگر:وظیفه روابط عمومی شفاف سازی است

فرآیند اعتمادسازی متقابل بین بیمه گر و بیمه گذار به عنوان یکی از عناصر اصلی در رشد و توسعه صنعت بیمه کشور، برعهده روابط عمومی های شرکت های بیمه است.

صنعت بیمه-  روابط عمومی ها با رصد بازار و ارائه اطلاعات صحیح به مخاطبان، فرآیند شفاف سازی بین سازمان ها، شرکت ها و جامعه را برعهده دارند.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، دکتر کاردگر، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در مراسم گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی که با حضور کارکنان مدیریت روابط عمومی بیمه آسیا برگزار شد، با اشاره به تأثیرگذاری شگرف روابط عمومی ها در ارائه تصویر واقعی و صحیح از سازمان ها و شرکت ها در جامعه، گفت: انعکاس خدمات و تلاش بخش های فنی شرکت های بیمه به بیمه گذاران، به صورت واقعی و صحیح و دور از اغراق از اولویت های کاری روابط عمومی هاست که نتایج بسیار سودمند و منحصر بفردی برای شرکت های بیمه به ارمغان میآورد.
نایب رئیس هیأت مدیره بیمه آسیا با تاکید بر اعتماد متقابل شرکت های بیمه و بیمه گذاران، اظهار داشت: فرآیند اعتمادسازی متقابل بین بیمه گر و بیمه گذار به عنوان یکی از عناصر اصلی در رشد و توسعه صنعت بیمه کشور، برعهده روابط عمومی های شرکت های بیمه است که می تواند افق بسیار روشنی را برای این صنعت ترسیم نماید.
مدیرعامل بیمه آسیا، روابط عمومی را یکی از پراسترسترین مشاغل دنیا برشمرد و بیان داشت: سرعت در کنار دقت از مؤلفه های ضروری فعالیت های روابط عمومی است که ترکیب این دو برای ارائه اطلاعات صحیح و شفاف به مخاطبان، استرس بسیار زیادی را به فعالان این حوزه وارد می کند.
دکتر کاردگر یکی از مهم ترین کارهای روابط عمومی را اطلاع رسانی به مشتریان و بیمه گذاران در مورد خدمات و شرایط بیمه نامه های مختلف برشمرد و گفت: ماهیت تبلیغات و اطلاع رسانی در شرکت های بیمه با تبلیغات در دیگر مؤسسات بازرگانی و بانکها کاملاً متفاوت است. عملیاتی که در بانک ها انجام می شود به نسبت فعالیت های شرکت های بیمه گر سادهتر است. در شرکت های بیمه تبلیغات باید به فراخور عملیات بیمه ای و نیاز جامعه صورت گیرد تا تأثیر مورد انتظار حاصل شود.
نایب رئیس هیأت مدیره اظهار داشت: اطلاع رسانی و تبلیغات باید به نوعی دوره آموزشی برای مردم در مورد خدمات بیمه ای و شرایط بهره مندی از آن باشد و پس از این مرحله اگر تبلیغات محیطی و رسانه ای انجام شود این دو مؤثر واقع خواهند شد و مکمل یکدیگر خواهند بود.
دکتر کاردگر در بخش پایانی سخنان خود خواستار هدایت تولیدات نوشتاری صاحبان تخصص و قلم در بین کارکنان بیمه آسیا به سوی بیمه و بهره برداری از این ظرفیت در راستای افزایش دانش بیمه ای در شرکت و صنعت بیمه شد.
گفتنی است پیش از سخنان مدیرعامل بیمه آسیا محمود افشاری مدیر روابط عمومی بیمه آسیا گزارشی از تاریخچه، عملکرد و برنامه های آتی این مدیریت ارائه کرد.
در پایان نشست صمیمانه مدیرعامل بیمه آسیا با کارکنان مدیریت روابط عمومی بیمه آسیا، با اهدای لوح تقدیر از تلاش و زحمات آنان در جهت اعتلای نام شرکت بیمه آسیا به عنوان بزرگ ترین بیمه خصوصی کشور تشکر و قدردانی شد.
   
 

منابع دیگر:
 • بینا
۹۳/۰۲/۲۹
۱۱:۲۷

آیین پاکسازی محور کرج - چالوس بیمه مسوولیت کوثر

صنعت بیمه- نمایندگی کد ۵۰۲۱شرکت بیمه کوثر به‌صورت رایگان کلیه شرکت‌کنندگان در آیین پاکسازی محور کرج - چالوس را تحت پوشش بیمه مسوولیت قرار داد.
 
به گزارش اکو ویژن نوزدهم اردیبهشت‌ماه با حضور دوستداران محیط‌زیست و با حمایت استانداری البرز، اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان البرز، اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، شهرداری کرج آیین پاکسازی محور کرج - چالوس برگزار شد.
شرکت بیمه کوثر تنها شرکت حامی این حرکت مردمی دوستداران محیط زیست در استان البرز است.

۹۳/۰۲/۲۹
۱۱:۲۷

چرا دولت فکری برای نظام بانکی نمی کند؟

فارغ از گرایش های فکری گوناگون درباره نحوه فعالیت نظام بانکی، تقریباً هیچ یک از این گرایش ها نمی تواند وضعیت نظام بانکی کشور را بحرانی یا نزدیک به بحران توصیف نکند. نگاهی به آمارهای گوناگون در حوزه فعالیت های بانکی به وضوح نشان دهنده وجود بحران در این بخش است. معوقات بانکی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومانی، بدهی ۶۲ هزار میلیارد تومانی بانک ها به بانک مرکزی(۱)، بدهی ۹۱ هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به بانک ها(۲)، فعالیت گسترده موسسات مالی که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند، وجود فسادها و اختلاس های ریز و درشت، فعالیت خودسرانه در ارائه نرخ های سود بالای سپرده و تسهیلات، تأسیس و فعالیت شرکت های متعدد زیرمجموعه و عملکرد سوال برانگیز ارزی فهرستی از آمارهای رسمی و اظهارنظرهای مقامات ارشد بانکی و دولتی طی سال های اخیر است که نشان دهنده عمق مشکلات در این بخش است. در این میان معوقات بانکی به عنوان یکی از اصلی ترین نشانه های بحران در نظام بانکی، بیش از سایر موارد مورد توجه قرار گرفته است. چرا که شرایط اقتصادی کشور و کمبود نقدینگی در بخش های اقتصادی مولد و احساس نیاز بیش از پیش به این منابع قفل شده، حسرتی جدی را برای مردمی که از دریافت تسهیلات خرد نظیر وام ازدواج محروم مانده اند، ایجاد کرده است. معوقات بانکی به تنهایی موضوعی است که ابعاد مختلف آن نشان می دهد که چگونه یک نظام بانکی ناکارآمد که رابطه یا فقدان ارزیابی اقتصادی طرح ها به جای ضوابط شفاف و برآورد دقیق کارشناسی در آن حکم فرماست این حجم معوقات بانکی عظیم را به جا می گذارد. آن هم در شرایطی که سال ها پیگیری وصول این معوقات از جمله تشکیل شرکت وصول مطالبات معوق با سهامداری چندین بانک کشور، مهلت دولت و مجلس به بانک ها برای تقسیط مجدد بدهی بانکی واحدهای تولیدی و انواع و اقسام تشویق ها و تهدیدها اثری برکاهش معوقات بانکی نگذاشته است.در این میان اگر چه نباید سهم مشکلات اقتصادی و زیان بخشی از تسهیلات گیرندگان و در نتیجه معوق شدن بخشی از تسهیلات بانکی به دلیل رکود سال های اخیر را از نظر دور نگاه داشت، اما بنا به گفته مسئولان سهم بخش تولید از معوقات بانکی ۱۵ تا ۲۰ درصد است و با فرض این که همه تولید کنندگانی که تسهیلات بانکی معوق دارند، به دلایل قابل توجیه با این معضل مواجه شده و نمی توانند تسهیلات بانکی را بازگردانند، باز هم صحبت بر سر حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در بخش های سوداگری و غیرمولدی است که از یک سو نشان می دهد چگونه بخش غیرمولد کشور به لطف این حجم از تسهیلات بانکی گسترش یافته و تولید را به حاشیه رانده است و نتیجه آن نرخ رشد اقتصادی منفی و تورم سنگین شده است و از سوی دیگر نشان می دهد که چه حجم عظیمی از سرمایه بالقوه وجود دارد که می توان با بازگرداندن حتی بخشی از آن اقتصاد کشور را از رکود خارج کرد. در این میان آن چه به شدت سوال برانگیز است تعلل چند ساله بانک ها در پیگیری معوقات بانکی است. به گونه ای که بر اساس گفته های سخنگوی قوه قضاییه با وجود پیگیری های این قوه و نامه نگاری های مختلف با بانک ها و بانک مرکزی برای وصول این معوقات، بانک ها فهرستی ناقص را ارائه کرده اند که جای برخی دانه درشت ها در آن نیست. شگفت آور این که همین فهرست ناقص نیز با پیگیری های متعدد به دست آمده و به وضوح نشان می دهد که بانک ها چندان انگیزه ای برای پیگیری پرونده معوقات ندارند. پرونده ای که در صورت پیگیری می تواند پای برخی مدیران بانکی که سفارش ها و رابطه ها را جایگزین ضوابط کرده اند و بدون اخذ وثایق معتبر و تضمین های محکم، تسهیلات بانکی را بر خلاف قانون و شرع به فعالیت های غیرمولد و دلالی داده اند را به محاکم قضایی باز کند.در هر صورت فارغ از سایر مشکلات نظام بانکی که در ابتدا فهرست شد، فقط بررسی و آسیب شناسی نظام بانکی در ارتباط با وقوع همین پدیده، به تنهایی خلاءهای اصلی نظام بانکی را در حوزه های مختلف نشان می دهد. به عنوان مثال بی توجهی به اصول بانکداری اسلامی از جمله اصل شراکت بانک ها در طرح های اقتصادی که موجب نظارت دقیقتر بانک ها به عنوان شریک در ارزیابی طرح، رصد نحوه اجرای طرح و برآورد سود و زیان واقعی طرح اجرا شده، سهم به سزایی در معوق شدن تسهیلات بانکی داشته است که بررسی موردی پرونده های معوقات بانکی کلان چنین خلاءهایی را به وضوح نشان می دهد.در هر صورت تعلل بانک ها را می توان ناشی از پیگیری ضعیف دولت و بانک مرکزی نیز دانست. دولت و بانک مرکزی که گویا چندان اعتقاد به ضرورت اصلاح نظام بانکی ندارند و به جای تلاش برای بازطراحی نظام بانکی در قالبی اسلامی، نظارت پذیر و کارآمد به برخی مشکلات کم اهمیت تر نظام بانکی از جمله موسسات مالی غیرقانونی پرداخته اند و گویا باور ندارند که با این نظام بانکی ناکارآمد نمی توان اقتصاد کشور را از رکود تورمی خارج کرد.

۹۳/۰۲/۳۰
۰۲:۰۳

کارمزد جدید برای خدمات خودپردازها

اخبار بانک، خدمات انفورماتیک، فناپ

۹۳/۰۲/۳۰
۰۶:۱۶

تسنیم خبر می‌دهد عبارت" تحت نظارت بانک مرکزی" از تابلوی موسسه اعتباری ثامن الحجج حذف شد

خبرگزاری تسنیم: عبارت " تحت نظارت بانک مرکزی " از تابلوهای موسسه اعتباری ثامن الحجج حذف شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موسسه اعتباری ثامن الحجج که چندی پیش نام آن از فهرست موسسات مورد تایید بانک مرکزی حذف شده بود اکنون با پیگیری های انجام گرفته توسط نهادهای نظارتی ملزم شده است عبارت " تحت نظارت بانک مرکزی" را از تابلوهای خود حذف کند.بررسی های خبرنگار ما حاکی است برخی شعب موسسه اعتباری ثامن الحجج این عبارت را از تابلوهای خود حذف کرده اند و قرار است از تابلوهای سایر شعب نیز پاک شود.

۹۳/۰۲/۲۹
۱۵:۳۹

سرپرست بانک کارآفرین در گفت‌وگو با فارس: ۱۱درصد منابع بانک کارآفرین مطالبات معوق است/ وصول 1100 میلیارد تومان در سال گذشته

سرپرست بانک کارآفرین با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 1100 میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک وصول شده است، گفت: نسبت مطالبات معوق به منابع بانک کارآفرین در حال حاضر 10.8 درصد رسیده و هدف ما برای امسال تک رقمی کردن این عدد است.

لطف‌الله معظمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه حجم مطالبات معوق بانک کارآفرین در حال حاضر به حدود 780 میلیارد تومان رسیده است، اظهارداشت: با تلاش‌های انجام شده در این مدت تنها در سال گذشته بیش از 1100 میلیارد تومان از مطالبات معوق وصول شده است.وی با بیان اینکه مطالبات معوق مساله‌ای است که به طور دائم باید پیگیری کرد، افزود: نسبت مطالبات معوق به منابع بانک کارآفرین در حال حاضر 10.8 درصد است که هدف ما برای سال جاری تک رقمی کردن این رقم است؛ حجم مطالبات معوق این بانک از میانگین بانک‌های داخلی کمتر است.سرپرست بانک کارآفرین درخصوص اقدامات کارگروه وصول مطالبات معوق در بانک مرکزی، گفت: ما با این کارگروه همکاری می‌کنیم و به همین واسطه جلساتی با مسئولان مربوطه داشته‌ایم.وی ادامه داد: بانک مرکزی برای وصول مطالبات معوق به طور جدی پیگیر است و با تمام مدیران بانکی جلساتی تشکیل و از آنها گزارش عملکرد می‌خواهد.معظمی با بیان اینکه بخش عمده مطالبات معوق مربوط به قبل از سال 89 می‌شود، تصریح کرد: در چند سال اخیر بانک‌ کارآفرین به دقت کامل تقاضا‌های تسهیلات را در کمیته عالی تسهیلات بررسی می‌کند و برای تسهیلات در ارقام بیش از یک میلیارد تومان نظارت بانک بسیار بیشتر است.

۹۳/۰۲/۲۹
۱۲:۱۲

بانکها نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند صرفه جویی باید اولین اولویت بانکها باشد

معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی گفت: در خصوص تاثیر بانکها در اقتصاد مقاومتی باید چند بعد را بررسی کرد، یکی از آن ها مربوط به مسائل کلی و کلان کشور است و دوم مربوط به بخش های ویژه تخصصی است.

اصغر ابولحسنی، معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج، درخصوص تاثیر بانک ها در اقتصاد مقاومتی گفت: به این موضوع باید از چند بعد نگاه کرد، اولین بعد آن مربوط به مسائل کلی و کلان کشور است مانند، (بنیاد سازی مسجد جامع، سازماندهی نظام فرمانده، اصلاح نظام بودجه دولت، و مسائل مربوط به عدالت اجتماعی) دومین بخش آن مربوط به بخش های ویژه و تخصصی است، مانند(بخش مالی و پولی، حمایت از تولید داخلی، ایجاد اشتغال و افزایش رشد آن، تجارت خارجی واردات و صادرات).
وی در ادامه افزود: اگرچه صرفه جویی چه دولتی و چه خصوصی مطرح است و میتواند الویت برنامه ریزی آنها باشد، تا با کاهش هزینه ها روند سود دهی را افزایش دهند، همچنین در بعد خارجی هم میتوانند در زنجیره تامیین و مربوط به آن به تحریم ها نیز کمک کنند.
معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بانکها با ابتکارات متعددی که دارند میتوانند در اقتصاد و تجارت و زنجیره تامین کمک کنند عنوان کرد: به عقیده من بانکها میتوانند نقش مهمی را در افزایش سرمایه اجتماعی و در الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشند.

۹۳/۰۲/۲۹
۱۴:۴۵

مدیر روابط عمومی بانک پاسارگاد: دریافت استاندارد ISO 10004:2012 گواه توجه ویژه بانک پاسارگاد به مشتریان است

آی بی نیوز - به گزارش روابط‌عمومی بانک پاسارگاد، خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط‌عمومی این بانک ضمن اعلام این مطلب گفت: بانک‌پاسارگاد در راستای اعتقاد خود مبنی بر این که "مشتری ذات بانک است"، اقدامات موثری را برای جلب رضایت این عزیزان، در قالب مشتری‌مداری، ارایه خدمات و محصولات جدید، نوآوری، برقراری ارتباط موثر با مشتریان از طریق استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان، جمع‌آوری و بهره‌مندی از پیشنهادهای اثربخش از طریق انجام نظرسنجی‌های مختلف از جامعه مشتریان به‌صورت مستمر و برنامه‌ریزی شده، اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع، جمع‌آوری بازخوردهای مشتریان در زمینه‌های مختلف و ... انجام داده‌است.وی ادامه داد: انجام ممیزی‌های لازم توسط نمایندگی شرکت ACS انگلستان در خصوص اقدامات موثر بانک‌پاسارگاد در جلب رضایتمندی مشتریان و سنجش آن به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای افزایش اثربخشی و تمدیداستانداردISO 10004:2012  برای سومین دوره متوالی، شاهد و گواه نگاه ویژه و متفاوت این بانک و روابط‌عمومی، به مشتریان است. تا جایی که ما از شعار "حق با مشتری‌است" عبور کرده و شعار "مشتری ذات بانک است" را سرلوحه امور خود قرار داده‌ایم.گفتنی است بانک‌پاسارگاد از طریق مرکز اطلا‌ع‌رسانی خود به شماره 82898289 و سیستم بازخورد در سایت به نشانی www.bpi.ir آماده دریافت نظرها و پیشنهادهای مشتریان گرامی است.

۹۳/۰۲/۲۹
۱۵:۵۷

6 سیاست کلی بانک قرض الحسنه مهر ایران اعلام شد

مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران و عضو هیئت مدیره ناظر این بانک از شعب استان اردیبل بازدید کردند.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک،دکتر مصطفی پور در این سفر در یک کنفرانس خبری به تبیین سیاستهای کلی بانک در سال جاری اشاره کرد و تاکید بر بانکداری قرض الحسنه، افزایش کارآیی شعب در جذب منابع، توسعه فعالیتهای بانک در زمینه حسابهای جاری کسبه و صنوف، معرفی بانک به آحاد جامعه، افزایش تعداد خدمات بانک و توسعه بانکداری مبتنی بر شبکه های اجتماعی را از سیاست های کلی این بانک برشمرد.همچنین مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ناظر ضمن بزدید از دو شعبه مرکز استان اردیبل و ساختمان تازه خریداری شده ستاد و ارایه رهنمود‌هایی در این باره از شعب ۵ گانه منطقه مغان و نیز شعبه مشکین شهر بازدید کردند. در این سفر جلسه ای نیز با حضور کارکنان برگزار و مدیر عامل بانک در این جلسه ، خدمت در بانک ارزشی قرض الحسنه را موهبتی برای خود و همکاران دانسته و خاطر نشان کرد: در بحث افتتاح حساب طوری دقت شود که سپرده های شبهه دار و مشروط در بانک جایی نداشته باشد، منابع پایین برای مدیران بانک بهتر از منابع تعهدآور است و با تلاش و کوشش بسیار می توان وضعیت بانک را بیش از اینها بارورتر کرد. همچنین مدیر عامل و عضو هیات مدیره ناظر بانک پس از بازدید از شعب خلخال و کوثر با حضور در جلسه ای با استاندار اردبیل،به معرفی بانک و خدمات آن پرداختند. در این جلسه خدابخش استاندار اردبیل ضمن پاس داشتن خدمات بانک به نیازمندان ،رشد منابع قرض الحسنه بانک را بسیار مناسب دانست.

۹۳/۰۲/۲۹
۱۸:۲۰

سرمایه موسسه عسکریه به ۱۰ هزار میلیارد تومان می رسد

مدیر عامل موسسه اعتباری عسکریه از برنامه موسسه برای افزایش سرمایه از ۳ هزارمیلیارد تومان به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: امیدواریم با فضای خردمندانه ای که هم اکنون بر سیستم بانکی حاکم شده ، این اتفاق به زودی رخ دهد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، موسسه مالی و اعتباری عسکریه ،امروز میزبان مدیران مسوول تعدادی از سایت های خبری پربیننده کشور بود تا دیداری صمیمی بین اصحاب رسانه و مدیرعامل و مسوولان عسکریه در هفته روابط عمومی شکل گیرد. این دیدار به همت مدیر روابط عمومی این موسسه تدارک دیده شده بود و تنها دیدار مدیران رسانه ها با یک مجموعه مالی و اعتباری در چنین سطحی، در طول سال های اخیر بود.عسکریه یگانه موسسه مالی و اعتباری رسمی کشور است که مدیریت عالی آن بر عهده یک روحانی است که بیش از ۲ دهه است فعالیت بانکی می کند.حجه الاسلام سید امین جوادی در اظهاراتی که در این دیدار بیان داشت و نیز در هنگام پاسخگویی به سوالات مدیران رسانه ها ، نشان داد که نه فقط به عنوان یک روحانی که حدود یک دهه درس خارج فقه خوانده بر علوم حوزوی مسلط است ، بلکه در قامت یک کارشناس دنیا دیده بانکی بر جزئیات نظام بانکداری نوین آشنایی و تسلط دارد؛ مخصوصاً هنگامی که جزئیات فقهی سود علی الحساب بانکی را تشریح کرد و در پاسخ به سوال یکی از حاضران درباره برنامه موسسه برای گسترش شعباتش ، پاسخ پیشرویی داد مبنی بر این که روند نظام بانکی در جهان به سمت عملیات غیر حضوری مبتنی بر وب و موبایل است و امروزه هر موبایلی یک شعبه بانک است و لذا نیازی به گسترش بیش از اندازه شعبات فیزیکی نیست.نکته جالب توجه در سخنان مدیرعامل موسسه اعتباری عسکریه ، ماجراهای نام موسسه در خارج از ایران بود. به گفته جوادی ، چون عسکریه در لغت ، معنای نظامی را تداعی می کند ، در خارج از ایران تصور می رود که این موسسه وابسته به نهادهای نظامی ایران است و لذا مشکلاتی برای فعالیتش پیش می آید. یک بار هم فیلمی در آمریکا با موضوع تروریسم ساختند و در آن از این موسسه به عنوان بانک حامی فعالیت های تروریستی نام بردند و برای اثبات ادعای عجیب شان هم به نام آن استناد نمودند. جالب آن که سازندگان آمریکایی این فیلم ، از حجه الاسلام جوادی تحت عنوان "ژنرال جوادی" نام بردند!با توجه به این وضعیت ، قرار شده نام موسسه در آینده ای نزدیک تغییر یابد. "توس" نامی است که به عنوان یکی از کاندیداها در موسسه مطرح است اما در این نشست، مدیرعامل عسکریه اعلام کرد که برای تغییر نام موسسه از نظر عموم مردم استفاده خواهد شد و به زودی فراخوان پیشنهاد نام مطرح می شود تا یک نام زیبا و فراگیر برای آن انتخاب شود.از نکات دیگری که در این نشست مطرح شد و برای اکثریت حاضران جالب بود این که موسسه عسکریه ، اولین موسسه در نظام بانکی ایران بوده که کامپیوتر را وارد سیستم بانکی کرده و شبکه نرم افزاری بانکی را ایجاد کرده است.
به گفته جوادی ، در موسسه عسکریه تا کنون هیچ گونه مشکلی مانند سوء استفاده مالی یا اختلاس وجود نداشته است. تنها موردی که به اموال موسسه آسیب رسیده ، مربوط به یک سرقت مسلحانه بوده که علیه یکی از شعبات رخ داد و چون تمام اموال و دارایی های موسسه بیمه است ، خسارت وارده از طریق بیمه جبران شد.وی از برنامه موسسه برای افزایش سرمایه از ۳ هزارمیلیارد تومان به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: امیدواریم با فضای خردمندانه ای که هم اکنون بر سیستم بانکی حاکم شده ، این اتفاق به زودی رخ دهد.در این نشست ،حجه الاسلام امیر رضا خلیلی ، مدیر روابط عمومی عسکریه نیز ضمن گرامیداشت هفته روابط عمومی ، با تأکید بر لزوم تعامل کاری بین موسسه و رسانه ها ، بر آمادگی موسسه مالی و اعتباری عسکریه برای همکاری پر رنگ تر با رسانه ها و به ویژه رسانه های اینترنتی تأکید کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که موسسه بر آن اهتمام ویژه دارد این است که تبلیغات آن باید مبتنی بر اصول اخلاقی باشد تا ضمن معرفی موسسه ، مفاهیم اخلاقی مبتنی بر کرامت انسانی نیز نشر و رواج یابد.
خلیلی به عنوان مثال به تیزرهای تلویزیونی این موسسه اشاره کرد و گفت: در این تیزرها داستان های کوتاهی روایت می شوند تا مفاهیم اخلاقی مانند تواضع ، زود قضاوت نکردن و نظایر این ها با بیان جذاب هنری به مخاطب منتقل شوند و در کنار آن، موسسه معرفی شود.وی با اشاره به این که هنوز در جامعه مفاهیم بانکداری اسلامی آن طور که باید و شاید جا نیفتاده اعلام کرد: موسسه مالی و اعتباری عسکریه ، در این زمینه پیشقدم شده و مدیرعامل آن ، در برنامه های تلویزیونی این مفاهیم را با زبانی ساده برای مردم شرح می دهند و این آمادگی وجود دارد که از طریق رسانه های اینترنتی هم چنین رویکرد دنبال شود.حجه الاسلام خلیلی از نشست امروز به عنوان سرآغاز فصل نوینی از تعاملات رسانه ای موسسه عسکریه یاد کرد و ابراز امیدواری نمود که این موسسه و رسانه ها بتوانند با همکاری همدیگر ، گامی برای اعتلای روز افزون میهن اسلامی مان بردارند.
***تاریخچه­ موسسه اعتباری عسکریه
مؤسسه اعتباری عسکریه در سال ۱۳۶۶ با نام صندوق قرض الحسنه عسکریه و در شب ولادت با سعادت امام حسن عسکری (ع) فعالیت خود را آغاز نمود.و در سال ۱۳۷۳ با شکل گرفتن وزارت تعاون به عنوان اولین تعاونی اعتبار آزاد در سطح کشور مجوز فعالیت خود را از وزارت تعاون اخذ نمود و پس از آن حوزه عملیات خود را به سراسر کشور گسترش داد. و همزمان پیگیری های لازم را جهت اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز نمود به طوری که در زمان ریاست کلی مرحوم دکتر نور بخش دستور ایشان به مرحوم دکتر زرین قلم در جهت تسریع صدور مجوز ابلاغ شده است.در سال ۱۳۸۵ توافق نامه ای بین هیأت مدیره مؤسسه و بانک مرکزی برای تبدیل تعاونی اعتبار عسکریه به مؤسسه مالی و اعتباری امضاء گردید که در نهایت این توافق نامه منجر به صدور موافقت اصولی بانک مرکزی گردید و سپس مؤسسه با فراهم آوردن اسناد و مدارک مورد نیاز و اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در ابتدای سال ۱۳۹۰ جهت تأمین سرمایه مورد نیاز و تبدیل شدن به سهامی عام، اقدام به پذیره نویسی سهام نمود که پس از اتمام مراحل پذیره نویسی، و بررسی و تائید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در مورخه ۱۳۹۰/۰۴/۱۲ نزد اداره کل ثبت شرکت ها به عنوان مؤسسه مالی و اعتباری سهامی عام به شماره ۳۶۰۷۴۷ ثبت و تغییرات آن در روزنامه رسمی درج گردید و پس از آن نام مؤسسه با شماره ۱۰۸۴۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید و سهام مؤسسه نیز در شرکت فرا بورس ایران مورد معامله قرار گرفته و در حال حاضر نیز معاملات آن در حال انجام می باشد.با عنایت به اینکه شورای پول و اعتبار در مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ اساسنامه مؤسسه را به تائید نهائی رسانده و اعلام نمودند که مجوز فعالیت نیز صادر خواهد شد ولی پس از رفت و آمدهای مکرر و فراز و نشیب های به وجود آمده در سایر مؤسسات مالی و اعتباری و برخی بانک های خصوصی مقرر گردید اداره مبارزه با پولشوئی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آورده سهامداران را مورد بررسی و تائید قرار دهد که پروسه مذکور قریب یکسال به طول انجامید و پس از تائید اداره مبارزه با پولشوئی مقرر گردید مجوز فعالیت صادر گردد ولیکن به دلیل طولانی شدن پروسه بررسی، شورای پول و اعتبار، سرمایه مورد نیاز جهت فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری را به سه هزار میلیارد ریال افزایش داد و هم زمان نیز بانک مرکزی موضوع صدور مجوز را منوط به افزایش سرمایه به سه هزار میلیارد ریال ابلاغ نمود، هیأت مدیره پس از برگزاری مجمع فوق العاده و انجام تشریفات قانونی مصوبه افزایش سرمایه را از مجمع عمومی فوق العاده اخذ و پس از آن اقدامات لازم را در این خصوص به انجام رساند و در مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ مبلغ سرمایه از طریق پذیره نویسی با استفاده از حق تقدم تأمین گردید و مکاتبات لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره کل ثبت شرکت ها جهت بررسی و صدور مجوز و ثبت سرمایه انجام گردیده است.

۹۳/۰۲/۲۹
۱۸:۳۲

برای دومین بار حضور مبناکارت آریا تنها نماینده P.S.P در نمایشگاه کارت و پرداخت خاورمیانه

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، مدیر عامل مبناکارت آریا در رابطه با نمایشگاه کارت و پرداخت خاورمیانه در دبی گفت : :نمایشگاه کارت و پرداخت خاورمیانه با حضور نزدیک به 1000 شرکت با موضوع بانکداری الکترونیک ،با استقبال خوبی در تاریخ 23 و 24 اردیبشهت ماه 93 برگزار شد.
مهرداد حیدرپور اظهار داشت :شرکت مبنا کارت آریا با دومین حضور خود در این نمایشگاه به عنوان یکی از نمایندگان کشور ایران به معرفی محصولات خود اعم از چک اسکنر – دستگاه صدور آنی – دستگاه های سورتر اسکناس به مذاکره با مشتریان داخلی و خارجی پرداخت.
وی در ادامه بیان کرد: مبنا کارت آریا با ارائه بیش از 40 میلیون عدد کارت و 4000 دستگاه صدور آنی هم اکنون در جایگاهی رفیعی در صنعت بانکداری قرار دارد.
مدیر عامل مبنا کارت با مژده ای اعلام داشت :این شرکت دارنده تنها P.S.P شرکت کننده در این نمایشگاه بوده که در سال آینده با هدف جذب مشتریان در حوزه خاورمیانه سعی بر ارتقای کار خود دارد .
وی افزود: بعنوان مدیر عامل شرکت به همراه مدیران فنی و بازرگانی با حضور در نمایشگاه و ملاقات با بسیاری از شرکتها سعی بر ارتباط مفید تر و وسیع تر در این حوزه داشتیم.امید است با مساعدت خداوند و همکاری نهادهای ذیربط و محترم در جهت پیشرفت صنعت بانکداری کشور در فرا منطقه ای نیز بتوانیم حضوری چشمگیر در آینده ای نزدیک داشته باشیم.

۹۳/۰۲/۲۹
۱۱:۲۷

مدیرعامل بانک صادرات اعلام کرد اعطای تسهیلات خرد با نرخ های مصوب

اکونیوز:مدیر عامل بانک صادرات ایران گفت: اعطای تسهیلات خرد و متوسط با نرخهای مصوب از اولویتهای بانک صادرات ایران در سال جاری است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران( econews.ir )،مهندس پیشرو در همایش تبیین سیاست‌های اعتباری بانک صادرات ایران گفت: بخش اعتباری بانک، نقش ممتاز، محوری و برجسته‌ای در خلق درآمد و مدیریت نقدینگی دارد. بخش اعتباری بانک با اعطای تسهیلات و وصول مطالبات و کسب سودهای مشاع و صدور ضمانتنامه‌ها اصلیترین نقش را در خلق درآمد و تحقق EPS داشته و با تغییر اهرم اعتباری و پرداخت تسهیلات نقش اول را در مدیریت نقدینگی ایفا می‌کند.پیشرو تاکید کرد: لازم است در چارچوب منابع جذب شده و با برنامه‌ریزی دقیق تسهیلات پرداخت شود و اعطای تسهیلات خرد و متوسط، با نرخ‌های مصوب از اولویتهای بانک در سال جاری است.وی افزود: پرداخت تسهیلات خرد و متوسط ریسک بانک را کاهش می‌دهد و قطعاً به نفع بانک خواهد بود. همچنین برای مشتریانی که مانده حساب جاری خوبی داشته باشند بر اساس مصوبه جدید تخفیف نرخ سود در نظر گرفته‌ایم.مدیرعامل بانک صادرات ایران خاطرنشان کرد: امسال با توجه به مقوله اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال ١٣٩٣ و با توجه به رسالت اقتصادی بانک از واحدهای تولیدی کشور بیشتر حمایت خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات خوب صورت گرفته در بخش مطالبات ارزی گفت: با محوریت بخش ارز و بین‌الملل، موفق شدیم رقم مطالبات ارزی را کاهش دهیم و وضعیت باز ارزی را با اهتمام همکاران برطرف کنیم.

۹۳/۰۲/۲۹
۱۶:۳۲

شعب منتخب بانک اقتصادنوین در تهران سکه نیکل توزیع می‌کنند

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت:بانک اقتصادنوین به عنوان بانک عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در توزیع سکه‌های نیکل (پول خرد) معرفی شد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک وصنعت به نقل از روابط عمومی بانک اقتصاد نوین ، پنج شعبه این بانک در تهران انواع سکه‌های نیکل توزیع می‌کنند که علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این شعب نسبت به دریافت سکه مورد نیاز خود اقدام کنند.
شعب بازار، فلکه دوم تهرانپارس، میدان ونک، شهرری، و اسلامشهر شعب منتخب بانک اقتصادنوین هستند که انواع سکه نیکل توزیع می‌کنند.

۹۳/۰۲/۲۹
۲۰:۲۰

بازدید مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک مسکن از شیرخوارگاه آمنه

مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک مسکن در خصوص راه‌های گسترش همکاری در انجام امور خیریه، با مدیریت و کارکنان شیرخوارگاه آمنه به گفتگو پرداختند و از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید کردند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از روابط عمومی بانک مسکن، در نشستی که در حاشیه این بازدید و به منظور افزایش تعاملات بانک مسکن و مسوولان مجتمع خدمات بهزیستی و شیرخوارگاه آمنه صورت گرفت، دکتر محمد هاشم بت شکن مدیر عامل بانک مسکن، طی سخنانی اظهار داشت: افتخار بانک مسکن به عنوان یک بانک دولتی، تامین سرپناه برای مردم است که این سرپناه در فرهنگ ایرانی نقش ثبات، اطمینان و آرامش را دارد.مدیر عامل بانک مسکن در ادامه سخنان خود بر فراهم کردن امکاناتی نظیر افتتاح حساب مسکن جوانان برای کودکان تحت حمایت این مرکز، کمک به سرپرستان این کودکان و استفاده از امکانات بانک برای این مرکز تاکید کرد.
در ادامه این نشست دکتر ناطقی، رییس بهزیستی شمیرانات با قدردانی از توجه بانک مسکن به این مرکز، همکاری بیشتر بانک را با این مجتمع خواستار شد.همچنین در این نشست موقر مسوول شیرخوارگاه آمنه ضمن بیان فعالیت‌ها و اقدامات این مرکز از همکاری‌های مادی و معنوی مسوولان بانک مسکن قدردانی کرد.شایان ذکر است پس از این نشست مدیر عامل و اعضای هیات مدیره از بخش‌های مختلف مجتمع خدمات بهزیستی و شیرخوارگاه آمنه بازدید کردند.

۹۳/۰۲/۲۹
۱۶:۰۲

رونمایی از راهکار جدید وصول طلب بانک‌ها

بانکیا: مدیرعامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق با تاکید بر این‌که وصول مطالبات معوق به عزم جدی نیاز دارد، تصریح کرد: در این راستا باید کارگروهی با حضور نمایندگانی از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، اعضای اتاق بازرگانی و کارشناسان متخصص تشکیل شود تا با مطالعه دلایل افرایش حجم مطالبات معوق بانک‌ها از افزایش آن جلوگیری شود.

سعید آریان پور با بیان این که ۲۸.۵ درصد از مطالبات معوق بانک ها مربوط به ۱۷۳ نفر است، اظهار کرد: باید کارگروهی در زمینه وصول مطالبات معوق تشکیل و اقدام به مطالعه دلایل افرایش حجم مطالبات معوق بانک‌ها شود.مدیرعامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق با بیان این که از ۴۰۰ پرونده ای که در زمینه مطالبات معوق از سوی بانک های سهام دار به ما ارائه شده ۱۹۵ پرونده به عقد قرارداد منجر شده است، اظهار کرد: بانک کشاورزی و بانک مسکن از ابتدا و بانک سپه از سال ۱۳۹۱ به بعد همکاری خوبی با شرکت داشتند.وی با اشاره به اینکه از پرونده هایی که منجر به عقد قرار داد شده ۱۰۵ پرونده متعلق به بانک سپه است، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۲ فقط بانک سپه نسبت به واگذاری چندین پرونده اقدام کرد اما سایر بانک های سهام دار در سال گذشته اقدامی برای واگذاری پرونده های جدید نکردند.آریان پور به نقش واردات بی‌رویه، تحریم‌ها و دریافت تسهیلات توسط افراد غیر متخصص در افزایش مطالبات معوق اشاره و خاطرنشان کرد: بانک ها ترجیح دادند که وصول مطالبات کلان را خودشان پیگیری کنند.مدیرعامل شرکت ساماندهی مطالبات نسبت مطالبات معوق بانک‌ها در ایران را نسبت به میانگین جهانی آن بسیار بالاتر دانست و اضافه کرد: به نظر نمی رسد در هیچ کشوری به طور مطلق مطالبات معوق بانک‌ها صفر شود یا این‌که وجود نداشته باشد.

۹۳/۰۲/۲۹
۰۹:۴۹

فراخوان همکاری با پایان نامه های دانشجویی در بانک سینا

بانکداری نیوز - بانک سینا از تمامی دانشجویانی که در حال تدوین پایان نامه دانشگاهی خود با موضوع بانکی و یا اولویت تحقیقاتی و پژوهشی بانک سینا در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشند دعوت به همکاری می نماید.به گزارش بانکداری نیوز به نقل از سایت بانک سینا - دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد یا دکتری می توانند موضوعات تحقیقی خود را در حوزه بانکداری الکترونیک، بازاریابی و مشتری مداری، سپرده و تسهیلات و دیگر موضوعات و مطالب مرتبط بانکی که به صورت کامل در بخش آموزش و پژوهش وب سایت بانک سینا به نشانی اینترنتی www.sinabank.ir درج شده انتخاب نمایند.علاقمندان می‌توانند پروپوزال های خود را به همراه فرم شماره1 به آدرس تهران ـ خیابان استاد مطهری ـ بعد از مدرس ـ پلاک 250 کدپستی1588864571مدیریت پژوهش و ریسک بانک سینا ارسال نمایند.

۹۳/۰۲/۲۹
۰۰:۰۰

بدرقه تیم ملی والیبال با حمایت بانک سامان

Banker - بانک سامان در ادامه برنامه‌های حمایتی خود از افتخارآفرینان والیبال ملی، اعضای تیم ملی والیبال را با بدرقه‌ای شایسته، عازم سه کشور اروپایی برای برپایی اردوی آماده‌سازی و بازی‌های لیگ جهانی کرد.

به گزارش بنکر (Banker)، کاروان 26 نفره بازیکنان و کادر فنی و پزشکی تیم ملی والیبال عصر روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه درحالی راهی مسابقات شد که با هماهنگی صورت گرفته از طرف بانک سامان، برای کاهش زمان توقف تیم در فرودگاه و جلوگیری از خستگی و استرس بازیکنان، از طریق جایگاه CIP فرودگاه امام خمینی (ره) راهی اروپا شدند.بازیکنان و همراهان تیم ملی کشورمان همچنین ارز موردنیاز خود را از طریق باجه CIP بانک سامان در فرودگاه تامین کردند.گفتنی است، تمام بازیکنان تیم ملی والیبال کشورمان از سال گذشته کارت طلایی سامانیان را دریافت کرده‌اند.

۹۳/۰۲/۲۹
۱۶:۰۱

نتاج: کارکنان بانک همیار روابط عمومی باشند

مدیر عامل بانک مهر اقتصاد که به مناسبت روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات در جمع کارکنان اداره کل روابط عمومی حاضر شده بود، گفت: برای نیل به اهداف عالیه بانک مهر اقتصاد و کسب بیشترین سهم از بازار، باید تمامی کارکنان بانک در سراسر کشور همیار روابط عمومی باشند.
به گزارش پول پرس، دکتر نتاج – مدیر عامل بانک – با تبریک روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، اظهار داشت: روز جهانی ارتباطات مناسبتی است که باعث می شود به زندگی اجتماعی توجه ویژه ای داشته باشیم چرا که ارتباطات از مهم ترین خصیصه های زندگی اجتماعی می باشد و عاملی است که انسان ها عمیقاً به آن نیاز دارند.
مدیر عامل بانک مهر اقتصاد فعالیت های روابط عمومی بانک را به لحاظ راهبردی، مناسب ارزیابی کرد و گفت: در حوزه کسب و کار روابط عمومی نباید تنها محدود به کارکنان آن و همیاران باشد چرا که با ارائه آموزش های لازم، تمامی هفت هزار همکار بانک مهر اقتصاد در سراسر کشور می توانند همیار روابط عمومی باشند.
دکتر نتاج با تاکید بر شناسایی ابزارهای تبلیغاتی و کانال های ارتباطی اثربخش و استفاده اثر بخش از آنها، افزود: در این¬صورت سریعتر به نتیجه دلخواه رسیده و ارتباط موثری با مخاطب برقرار می کنیم و نتیجه همه این اقدامات منجر به رشد مضاعف بانک مهر اقتصاد در صحنه اقتصاد کشور می شود.
وی با تاکید بر نقش مهم روابط عمومی در برندسازی بانک مهر اقتصاد در حوزه بانکداری اسلامی، خاطر نشان کرد: التزام به بانکداری اسلامی از نقاط قوت بانک مهر اقتصاد است از اینرو باید به عنوان یک وجه تمایز بر روی آن تکیه کنیم.
دکتر نتاج با بیان اینکه تداوم فعالیت بانک باید اولین دغدغه کارکنان باشد، ادامه داد: باید در هر شرایطی باید انسجام سازمانی حفظ شود و با پرهیز از حاشیه ها و با رویکرد مدیریت هزینه ها از مناسب ترین روش ها در فعالیت های ارتباطی و تبلیغاتی خود استفاده کنیم.
دکتر نتاج با بیان اینکه جهانی شدن با تقویت ارتباطات محقق می شود، ادامه داد: جهانی شدن به منزله بلوغ انسان ها است و به لحاظ جامعه شناختی با جهانی سازی که خواسته استعمار است تفاوت بسیاری دارد، از اینرو چنانچه جوامع بشری به سمت جهانی شدن حرکت کنند، قطعا شاهد نتایج بهتری در زندگی انسان ها خواهیم بود.
وی با تاکید بر کار برنامه ریزی شده، ابراز داشت: باید به مسیری که در آن حرکت می کنیم اعتقاد داشته باشیم و هر کس در هر جایی که قرار دارد کارها را به نحو احسن انجام دهد در غیر اینصورت نه تنها به نتایج آرمانی نمی رسیم بلکه در فعالیت های روزمره نیز دچار اشکال می شویم.
در ادامه این نشست، منصور شیخ الاسلامی – سرپرست اداره کل روابط عمومی- با اشاره به جایگاه روابط عمومی در اسلام و قرآن، بیان داشت: در آیه شریفه ۲۰۰ سوره مبارکه آل عمران برقراری رابطه اجتماعی و در پیش گرفتن تقوای الهی برای رسیدن به رستگاری مورد تاکید قرار گرفته است، همچنین فرامین حکومتی و سیره عملی امام علی(ع) نیز مبین و گواه خوبی بر اهمیت مباحث ارتباطات انسانی و روابط عمومی است آنجا که حضرت به مالک اشتر می فرمایند: ” تکیه گاه دین اجتماع مسلمین و نیروی ذخیره برای دشمنان، تنها توده مردم (افکار عمومی) هستند، گوش تو به سوی افکار عمومی و گرایش تو به جانب آنان باشد.”
وی در ادامه به تشریح رویکردهای اداره کل روابط عمومی در راستای تحقق اهداف و راهبردهای بانک در سال جدید پرداخت و گفت: توسعه برنامه های پژوهشی و علمی مانند سنجش رضایتمندی جامعه و بررسی شکاف بین هویت برند بانک مهر اقتصاد، توسعه مدیریت مشارکتی و استفاده از خرد جمعی با بهره گیری از نظرات مدیران روابط عمومی سراسر کشور و توسعه ارتباطات برون سازمانی در راستای افزایش فروش محصولات و خدمات از مهمترین برنامه های این اداره کل در سال جاری می باشد.
شیخ الاسلامی نظارت بر عملکرد استان ها به منظور برقراری وحدت رویه در طرح های ابلاغی، مدیریت هزینه ها و بودجه، توسعه تعاملات درون سازمانی به ویژه با سایر معاونت ها به منظور ایجاد مفاهمه در انجام هر چه بهتر اقدامات مشترک را از دیگر برنامه های اداره کل روابط عمومی بانک مهر اقتصاد در سال جاری عنوان کرد.

۹۳/۰۲/۲۹
۱۸:۰۹

بازار

نیوزهاب سیاسی، اخبار بانک

۹۳/۰۲/۳۰
۰۶:۰۴

اقتصاد ایران امیدوار به روزهای آینده...

سال 92، سال حماسه سیاسی مردم ایران بود. این حماسه خود را در تغییر و دگرگونی روابط بین‌الملل ایران نشان داد و چنین دگرگونی بار دیگر به ناظران تحولات ایران این پیغام را داد که هر چه در این کشور رخ دهد باز نمی‌توان چشم بر واقعیت بست که حتی در سطح تصمیمات استراتژیک جمهوری اسلامی رای مردم تعیین‌کننده خواهد بود. با گذشت نزدیک به 9 ماه از انتخاب دکتر روحانی، سوالات بسیاری در حوزه اقتصاد کشور برای مردم بدون جواب مانده است. سوالاتی همچون اینکه سال 93 چگونه سالی خواهد بود و اینکه اقتصاد ایران چگونه از زیربار رشد اقتصادی منفی بیرون خواهد آمد؟ آیا روند نزولی تورم که به خصوص در ماه‌های اخیر توجه بسیاری از کارشناسان را به خود جلب کرده است ادامه می‌یابد؟ آیا سرمایه‌گذاران خارجی به جزء سفر به ایران حاضرند سرمایه‌‌‌های خود را وارد کشور کنند؟ روند هدفمندی یارانه‌ها به کجا خواهد رسید؟ آیا... اینها پرسش‌های آتی اقتصاد ایران است اما برای پیش‌بینی آینده باید نگاهی به گذشته بیندازیم.نابسامانی فضای کسب و کار ایران پدیده جدیدی نیست و قدمتی چهل ساله دارد. اما انصاف این است که در طول چهار دهه گذشته، محیط کار ایران هرگز به بدی چند سال اخیر نبوده است. به طور نمونه ارزش پروانه‌های صنعتی صادر شده توسط وزارت صنایع در سال 91 حدود نصف رقم سال 83 بوده و این به مفهوم یک سقوط آزاد بی‌سابقه در سرمایه‌گذاری است. تشکیل دولت تدبیر و امید، بارقه‌هایی از امید به بهبود فضای کسب و کار را فراهم کرد اما همه می‌دانیم که رونق بخشیدن به فضای کسب و کار به تنهایی در اختیار دولت نیست. جدای از آن، اگر شعار مبارزه با «فساد» دولت دکتر روحانی به مبارزه با «فاسد» سوق داده شود، این فضا بهتر که نخواهد شد هیچ، به وخامت بیشتر اوضاع منجر خواهد شد.نقش دولت در اقتصاد ایران طی سال گذشته همچون 8 سال قبل به دلیل وخامت اوضاع به لحاظ کاهش شدید تولید ملی و قدرت خرید اقشار فرو دست، بیشتر دخالتی بود تا نظارتی. این دخالت البته تا چشم‌انداز پیش‌رو ادامه خواهد یافت و تنها پس از فروکش کردن فشارهای دیپلماتیک خارجی واحیای روندهای سرمایه‌گذاری و از سرگیری فرآیند تولید و ثروت احتمالا در حوالی سال 95 امکان گرایش به سمت نظارتی شدن خواهد یافت. به هر حال همواره افزایش دلارهای نفتی در اقتصاد ایران، دولتها را صرف نظر از گرایش سیاسی یا ایدئولوژیک آنها به دخالت بیشتر نه تنها در اقتصاد، بلکه در سیاست و فرهنگ و اجتماع رهنمون ساخته است.خوشبینی نسبت به تحقق بیشتر وعده‌های دولت وجود دارد. این وعده‌ها با دقت طراحی و عرضه شده‌اند. نرخ تورم همین حالا 15 درصد کمتر از تابستان سال 92 است و در سال جاری نیز می‌تواند به کمتر از 25 درصد برسد. زیرا رشد نقدینگی به کمتر از این نرخ کاهش یافته است. رشد اقتصادی از اوایل سال 93 از سرگرفته شده و محیط کسب و کار رو به بهبودی است. بدین ترتیب اقتصاد ایران تا پایان سال 94 به شرایط ثبات باز خواهد گشت. اما بازسازی قدرت خرید کارگران و کارمندان احتمالا بیشتر از این زمان خواهد برد و شاید به سال 96 برسد. مشکل اصلی رشد اقتصادی منفی سال‌های 91 و 92، فقدان سرمایه‌گذاری کافی طی سال‌های 86 به بعد از یکسو و کاهش شدید بهره‌وری به سبب افزایش دخالت دولت در اقتصاد ایران از سوی دیگر بوده است.از این رو احیای کامل رشد اقتصادی در کوتاه مدت ممکن نیست و به زمان و صرف سرمایه‌گذاری بسیار نیاز دارد. اما برپایه استفاده از ظرفیت‌های موجود دستیابی به رشد اقتصادی 3 تا 4 درصد برای سال آینده کاملا مشخص است. بخش‌های نفت، خودرو، کشاورزی، فولاد و... از همان ماه‌های پایانی سال 92 نشانه‌های رونق را به نمایش گذاشتند. نرخ تورم برپایه کنترل بیشتر رشد نقدینگی در سال 92 و همچنین رشد اقتصادی سال پیشرو، می‌تواند بین 22 تا 25 درصد مهار شود. نرخ بیکاری در سطح 13 درصد ثابت می‌ماند. اما بازرگانی خارجی کشور ممکن است تا 2 برابر افزایش یابد. اگر در سال جدید بدون بحران اجتماعی به پیش برویم، در پایان سال می‌توانیم ادعا کنیم که کمی از محدوده خطر دور شده‌ایم. اگر تحولات پرونده هسته‌ای به شکل کنونی ادامه یابد و در عین حال ایران و قدرت‌های جهانی به راه حل جامع نزدیک شوند، احتمال آنکه وضعیت روبه بهبود آغاز شده در سال 1392، با سرعت بیشتری تداوم یابد، بسیار زیاد خواهد بود. نکته اصلی در این تحلیل آن است که وزن و بار مسایل بین‌المللی بر اقتصاد ایران از دو سال گذشته بیشتر شده و از همین رو کم شدن این بار می‌تواند به سبک بال شدن اقتصاد بینجامد.بنابراین در حالی که ارتباط بین ایران و اقتصاد جهانی روبه بهبود می‌رود، استراتژی رونق اقتصادی از کاهش ریسک‌های سیاسی و غیراقتصادی به سمت اصلاحات ساختاری اقتصاد چرخش خواهد کرد. از این رو نکته کلیدی برای سیاستگذار باید این باشد که با حفظ انتظارات خوش بینانه و بازی در چارچوب صحیحی که هم اکنون انتخاب کرده است، آرام‌‌آرام دست به اصلاحات ساختاری اقتصاد بزند. دکتر روحانی کمپین تبلیغاتی خود را بر محور کلید «حل مشکلات پیش برد. کلید سیاست‌های پولی اما، جلوگیری از دست یازیدن به منابع بانک مرکزی بود و انقباض پولی. از سوی دیگر دولت برآن شد تا انضباط بودجه‌ای را تا جای ممکن اجرایی کند. نتیجه این سیاست انقباضی برخلاف آنچه برخی ادعا می‌کنند، کوچک شدن اقتصاد نبود. این کلید می‌تواند به چالاک شدن و عقلانی شدن هزینه کردهای دولت کمک کند و مدیریت و مدیریت دولتی را کارایی بخشد.و حتی اگر درآمدهای نفتی فزونی گرفت دولت باید در برابر وسوسه خرج این دلارها و فشارهای این ارگان و آن نهاد مقاومت کند.در مجموع کلید «تداوم انتظارات مثبت»، «سیاست‌های انقباضی» و «اصلاحات ساختاری» قفل رکود تورمی را خواهد شکست و اقتصاد ایران را با قدم‌هایی استوار به سوی توسعه رهنمون می‌کند.

۹۳/۰۲/۳۰
۰۲:۱۲

مافیای اقتصادی از بین بروند، مشکلات حل خواهد شد!

تا زمانی که گرفتار مافیای اقتصادی هستیم، نمی‌توانیم پیشرفت کنیم. این مافیا تماماً شبه‌ دولتی هستند و مادامی که این مشکل وجود دارد، نمی‌توانیم مشکلات اقتصادی خود، از جمله تورم و رکود را حل کنیم.

یکی از مسائل مهمی که اقتصاد ایران امروز دست‌به‌گریبان آن است، بحث رکود تورمی است که البته این خود دو مسئله است: یکی تورم و دیگری رکود.این دو، مسائلی نیست که کارشناسان با مشاهده‌ی آمار و ارقام از آن‌ها خبر دهند، مشکلاتی است که عامه‌ی مردم با آن سروکار دارند و هر روز با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند که باید هرچه سریع‌تر برای حل آن‌ها تمهیداتی اندیشیده شود. آمارهای رسمی هم این گفته‌ها را تأیید می‌نماید؛ تورم 30.2درصدی امسال، نرخ بیکاری 10.5درصدی سال گذشته، رشد اقتصادی منفی دودرصدی و...اخیراً دولت قول داده است که تورم را به 25 درصد خواهد رساند. از طرف دیگر، رئیس‌کل بانک مرکزی هم وعده‌ی خروج از رکود اقتصادی در شش ماه آینده را خبر داده است. رشد اقتصادی کشور براساس اعلام بانک مرکزی در سال پایانی فعالیت دولت دهم به منفی 8/5 درصد رسید.برآوردهای اولیه حاکی از آن است که رشد اقتصادی سال 92،که در شش ماه نخست، منفی دو درصد بود، در پایان سال گذشته به حدود منفی یک درصد و تا پایان امسال به حدود سه درصد خواهد رسید. وزیر اقتصاد هم در جمع فعالان اقتصادی کشور تداوم روند ثبات در فضای اقتصادی کشور را یکی از برنامه‌های دولت برای خروج از رکود دانسته و وزیر صنعت نیز از رفع همه‌ی محدودیت‌های صادراتی برای روشن کردن موتور تولید خبر داده است.اما آیا واقعاً اوضاع تولید رو به بهبود است؟ آیا رشد اقتصادی مثبت خواهد شد؟ اما به نظر می‌رسد گفته‌های نعمت‌زاده در خصوص اختصاص اعتبار به بخش تولید این را تأیید نمی‌کند؛ وی اخیراً اعلام کرده است از 18 میلیارد دلار طرح صنعتی، که در قالب 1220 طرح به صندوق توسعه‌ی ملی معرفی شده‌اند، تنها سه میلیارد دلار موفق به گشایش اعتبار شده‌اند که این امر به‌خوبی نشان می‌دهد حال تولید هنوز بد است و حضور دولت یازدهم هم نتوانسته است گره‌های کور بخش تولید را باز کند و این بخش را از رکود خارج سازد.به نظر می‌رسد در این شرایط درآمد بنگاه رو به افزایش نخواهد رفت و به دنبال آن حجم مالیات‌های دریافتی هم کاهش خواهد یافت؛ این عوامل در کنار هم باعث می‌شود که روزبه‌روز اقتصاد ایران در مشکلات بیشتری فرو رود.دکتر جلیل خداپرست شیرازی در‌این‌باره می‌گوید اقتصاد ایران ‌ـ‌با وجود تمامی مشکلاتی که دارد‌ـ‌ اقتصادی است که می‌تواند در حوزه‌ی تأمین مایحتاج خود تا حدودی روی پای خود بایستد. من معتقدم که فشارهای داخلی ناشی از سوءمدیریت بیشتر از فشارهای خارجی به کشور است.این عضو هیئت‌علمی دانشگاه شیراز در ادامه افزود، آنچه که هم‌اکنون گریبان اقتصاد ایران را گرفته حضور پررنگ مافیای اقتصادی در زمینه‌های مختلف است و تا آن‌ها از بین نروند مشکلات اقتصاد ایران حل نخواهد شد.آیا در شرایط کنونی، با توجه به رکود تورمی، رشد اقتصادی امکان‌پذیر است؟ آیا به نظر شما امسال رسیدن به تورم 25درصدی امکان‌پذیر است؟برای رسیدن به رشد اقتصادی، یقیناً ما باید رشدی بسیار بیشتر از پیش‌بینی برنامه‌ی پنجم، که هشت درصد است، داشته باشیم؛ زیرا رشد اقتصادی در حقیقت رشد سال قبل منهای رشد امسال تقسیم بر سال قبل است و اگر یک عدد منفی منهای عددی مثبت شود، عدد مثبت باید خیلی زیادتر باشد تا بتواند عدد منفی را خنثی کند.با توجه به اقتصاد فعلی ما، که در آن هم رکود و هم تورم داریم و کم کردن هر یک منجر به افزایش دیگری می‌شود، اکثر کسانی که در اقتصاد نقشی دارند معتقدند که در حال حاضر در کشور ما تورم مشکل‌سازتر از رکود است و کنترل تورم می‌تواند رکود را نیز از بین ببرد.بنابراین تورم در ایران باید به هر طریقی متوقف شود؛ یعنی نرخ آن کم یا ثابت شود. به نظر من، درست است که کشور ما تحریم است و فشارهای زیادی بر ما وارد است، ولی اقتصاد ایران ‌ـ‌با وجود تمامی مشکلاتی که دارد‌ـ‌ اقتصادی است که می‌تواند در حوزه‌ی تأمین مایحتاج خود تا حدودی روی پای خود بایستد.من معتقدم که فشارهای داخلی ناشی از سوء‌مدیریت بیشتر از فشارهای خارجی به کشور است و همچنین معتقدم و می‌توانم ثابت کنم (در صورت تأمین مالی و تأمین جانی) که در ایران مافیای اقتصادی شکل گرفته است. این موضوع را نه تنها من، بلکه همه می‌دانند، ولی خیلی‌ها به زبان نمی‌آورند. تا زمانی که مافیای اقتصادی در ایران وجود دارد ما نمی‌توانیم تورم را ثابت نگه داریم یا از بین ببریم.نمونه‌ی خیلی خوب این موضوع پتروشیمی و صنایع نفت است. در حال حاضر، صنایع نفت ما در دست شرکت‌های خاصی است که قیمت‌های بسیار گزاف ‌ـ‌سه الی چهار برابر‌ـ‌ بر آن می‌زنند و این امر منجر به ایجاد تورم، افزایش نقدینگی و سرازیر شدن پول می‌شود؛ به طوری که محصولی را که می‌توان با صد میلیون تومان ساخت با 500 میلیون تومان می‌سازند.در طرح‌های عمرانی نیز همین‌طور است. مثلاً در استان فارس شرکتی وجود دارد که در تمامی صنایع جاده‌سازی، پل‌سازی، سدسازی و... فعالیت دارد و در همه‌ی نقاط شهر می‌توان تابلوهای تبلیغاتی آن را مشاهده کرد. چنین شرکت‌هایی نمی‌گذارند تورم کاهش پیدا کند.
این‌ها پول‌های هنگفتی را می‌گیرند و باعث می‌شوند که نقدینگی بیشتر شود. متأسفانه، این شرکت‌ها کار را خودشان انجام نمی‌دهند و به شرکت‌های دیگر واگذار می‌کنند. در حقیقت، از این طریق فقط پول بیشتری به بازار تزریق می‌شود.شرکت دوم یا سومی که کار را می‌گیرد یک‌سوم یا دو‌سوم مبلغ را دریافت می‌کند و الباقی آن مبلغ همان افزایش نقدینگی است؛ یعنی کاری را که می‌شد مثلاً با صد میلیون تومان انجام داد با سیصد میلیون تومان انجام می‌دهند.بنابراین برای رسیدن به رشد اقتصادی باید این موانع را برداریم. مشکل ما این است که جی ان پی (GNP) ما اضافه نمی‌شود و علت آن هم این است که در صادرات ما اکثراً دلارها به کشور باز نمی‌گردد.اکثر این دلارهای صادراتی، که در دست عده‌ی خاصی است، وارد اقتصاد ما نمی‌شود و این موضوع را می‌توان ثابت کرد. اکنون صادرات سنگ آهن یا مس یا سایر اجناس ما دست عده‌ی خاصی است که این‌ها از ده واحد صادرات دو واحدش را به اقتصاد کشور باز می‌گردانند و هشت واحد آن را خارج از کشور نگه می‌دارند. بنابراین جی ان پی یا همان رشد اقتصادی ما متوقف می‌شود.
از نظر من، این افراد معتقد به اقتصاد ایران نیستند و عده‌ای کمی هستند که واقعاً تاجر و صادرکننده‌‌اند و اکثراً تازه‌کارند؛ مثلاً شخصی اصلاً کارش در حوزه‌ی دارو نبوده، ولی فلانی با او آشنا بوده و به او مجوز واردات دارو داده است و او اصلاً نمی‌داند که باید چه دارویی را با چه نسبتی وارد کند. این شخص فقط می‌خواهد کالا وارد کند و پول و دلار ببرد. به همین علت اقتصاد ما نمی‌تواند جان بگیرد. صادراتمان نیز همین‌طور است.تا زمانی که ما گرفتار این مافیای اقتصادی هستیم، نمی‌توانیم پیشرفت کنیم. متأسفانه، این مافیا تماماً دولتی و شبه‌دولتی هستند و بخش خصوصی را کاملاً به حاشیه رانده‌اند. مادامی که این مشکل وجود دارد ما نمی‌توانیم مشکلات اقتصادی خود از جمله تورم و رکود را حل کنیم به دنبال همه‌ی این‌ها رشد اقتصادی هم اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه این موانع برداشته شود. یک نفر باید بیاید و در مقابل این‌ها بایستد. در غیر این صورت، با این مشکلاتی که وجود دارد امکان پیشرفت اقتصادی وجود ندارد.
درست است که ما اکنون در حال مذاکره‌ایم و امکان دارد فشارهای خارجی کاهش یابد ‌ـ‌و ان‌شاءالله این‌طور شود‌ـ‌ اما مطمئن باشید این‌ها نمی‌گذارند اقتصاد ایران جان بگیرد. شاید اگر من هم جای آن‌ها بودم و سالیانه میلیاردها تومان درآمد داشتم، نمی‌گذاشتم این کار را بکنند.اگر در اقتصاد ما کنترل‌کننده‌های خودکار وجود نداشته باشند، امکان توسعه و رشد اقتصادی وجود ندارد. کنترل‌کننده‌های خودکار در اقتصاد مالیات و پرداخت‌های انتقالی‌اند و در علوم سیاسی رسانه‌ها و مطبوعات‌. در این خصوص کتاب‌هایی نوشته شده که در ایران نیز ترجمه شده است. با وجود کسانی که در اقتصاد ما همه‌چیز را در دستشان گرفته‌اند، امکان پیشرفت وجود ندارد. با وجود این مشکلات، فکر نمی‌کنم به این راحتی در چند سال آینده بتوانیم از این رشد منفی خارج شویم.می‌دانید که با آمارها بازی می‌کنند؛ مثلاً الآن می‌گویند که نرخ بیکاری کاهش یافته است. اتفاقی که افتاده این است که می‌گویند جمعیت فعال کم شده است و تعریف بیکاری را تغییر داده‌اند. جمعیت فعال به این دلیل کم شده است که بیکاری طبیعی افزایش پیدا کرده است؛ یعنی آن‌هایی که خیلی وقت است که بیکارند اگر کاری هم پیدا کنند، دیگر سر آن کار نمی‌روند.بیکاری طبیعی ما به این دلیل زیاد شده است که این‌ها بعد از مدتی که بیکار بوده‌اند دیگر اصلاً تمایل به کار کردن ندارند و مشغول کارهای کاذب و روزمره‌اند. این‌گونه است که می‌گویند بیکاری کم شده است؛ یعنی تعریف‌ها فرق کرده و مسائل اساسی تغییری نکرده است. با توجه به این مشکلات، من فکر نمی‌کنم به نرخ رشد صفر برسیم و اگر هم برسیم این رشد، رشد واقعی نیست.پس در چنین شرایطی به نظر می‌رسد امکان افزایش رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت، درست است؟به نظر من، فعلاً این کار بسیار سخت و مشکل است؛ چون باید حتماً نرخ رشد نه درصدی، ده درصدی داشته باشیم که همان‌طور که گفتم نرخ رشد به سال گذشته برمی‌گردد و موقعی که نرخ رشد سال گذشته منفی باشد، این کار بسیار مشکل می‌شود.با توجه به اینکه در حال حاضر درگیر رکود تورمی هستیم، دولت نرخ مالیات‌ اصناف توزیعی را چهل و اصناف تولیدی را سی درصد افزایش داده است و می‌خواهد با این کار درآمد خود را افزایش دهد، در صورتی که این کار رکود را نیز بیشتر می‌کند. ارزیابی شما در این مورد چیست؟این یک اشتباه بزرگ است که شما مشکل را از طریق مالیات حل کنید. من می‌توانم به جرئت بگویم که متأسفانه بیش از 50 درصد از صنایع موجود، که تقریباً بیش از 50 درصد آن‌ها تعطیل شده‌اند، دولتی یا شبه‌دولتی‌اند که نازا هستند.ده‌ها بار هم تصویب شده است که این‌ها باید مالیات بدهند، اما مالیات نمی‌دهند. انواع و اقسام کارخانه‌ها متعلق به یک‌سری از این نهادهاست که بیست سال است که به آن‌ها می‌گویند که باید مالیات بدهید، ولی مالیات نمی‌دهند.پرفروش‌ترین و پرسودترین کارخانه‌ها نیز مربوط به این نهادهاست و مالیات را هم این‌ها باید بدهند. هر قدر فروش بیشتر باشد، مالیات هم باید بیشتر باشد. این نهادها که مالیات نمی‌دهند، پس از چه کسی می‌خواهید مالیات بگیرید؟ از یک‌سری کارخانه‌هایی که کاملاً خصوصی‌اند و هیچ پشتوانه‌ی دولتی ندارند؛ ضمن اینکه در کشورهایی مثل ما یکی از مشکلات اساسی این است که هزینه‌ی دریافت مالیات بسیار سنگین است، زیرا سیستم تشخیص مالیات ما ناکاراست.این پنجاه الی شصت درصدی که گفتیم که کنار رفت. فرض کنید چهل درصد از کارخانه‌ها باقی مانده‌اند (البته حرف‌هایی که الآن زدم و بعداً می‌زنم نسبی است و مطلق نیست و نمی‌خواهم بگویم که همه خدای‌ناکرده این‌طورند) مثلاً اگر به شما گفتند امسال باید صد میلیون تومان مالیات بدهید، می‌توانید اعتراض کنید و پس از اینکه اعتراض نوشتید، شش ماه طول می‌کشد تا پاسخ بدهند و بعد از شش ماه شما دوباره اعتراض می‌کنید و دوباره شش ماه دیگر طول می‌کشد.
سرانجام بعد از دو سال می‌گویید من توانایی پرداخت این مبلغ را ندارم و آن‌گاه می‌گویند که صد میلیون را می‌توانید به صورت قسطی پرداخت کنید. ما در این زمینه مشکلات فراوانی داریم. برخی از بازاری‌ها نیز از طریق خمس اداره‌ی دارایی را فریب می‌دهند؛ یعنی می‌گویند که ما خمس پرداخت کرده‌ایم.برای نمونه، در شیراز ما کسانی را داریم که فرض کنید باید در سال پانصد میلیون تومان مالیات بدهند، ولی مثلاً صد میلیون تومان خمس داده‌اند و همین را مبنا گذاشته‌اندپس مجبور هستید که به عده‌ای از کارخانه‌ها فشار بیاورید که آن‌ها هم تعطیل می‌شوند. الآن از حدود هفتصد کارخانه‌ی بزرگ ششصد کارخانه تعطیل است؛ یعنی تنها صد کارخانه در حال حاضر مشغول به کار است. این‌ها آمارهای اصلی دولت است.بنابراین شما از چه کسی می‌خواهید مالیات بگیرید؟ مالیات هم بگیرید بدتر می‌شود. شما هیچ‌گونه پرداختی در این صنایع نداشتید و می‌خواهید مالیات را هم بیشتر بگیرید. پس چه اتفاقی می‌افتد؟ مالیات بیشتر یعنی قیمت تمام‌شده‌ی بیشتر و قیمت تمام‌شده‌ی بیشتر یعنی افزایش قیمت کالایی که به دست من و شما می‌رسد و این یعنی تورم.زمانی ما می‌توانیم تورم را از تولیداتمان خارج کنیم و دستمزد را افزایش بدهیم که بهره‌وری‌مان را بالا ببریم. تنها راه این است که بهره‌وری بالا برود و دستمزد نیز افزایش یابد تا تورم ایجاد نشود که قطعاً اکنون در ایران به این شکل نیست. قطعاً بهره‌وری افزایش پیدا نکرده و نمی‌کند، زیرا بهره‌وری شاخص‌هایی دارد که به این راحتی افزایش پیدا نمی‌کند.پس به نظر شما یکی از راه‌های کاهش تورم، بهره‌وری است.بله، بهره‌وری شاخص‌های زیادی دارد که یکی از آن‌ها بحث فرهنگ است. باید بگویم که سؤال دوم شما در واقع همان سؤال اول است.این بحث میان اقتصاددانان وجود دارد که ابتدا باید تورم را از بین ببریم یا رکود را؟ چون این دو مخالف یکدیگرند. اگر شما بخواهید از خیلی از این کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مالیات بگیرد، اگر کالاهایی که تولید می‌کنند بی‌کشش باشد، می‌توانند مالیاتی را که دولت می‌خواهد روی کالاها افزایش بدهد به سمت مصرف‌کننده‌ها بفرستند (چون هرچه کالاها بی‌کشش‌تر بشود، انتقال مالیات به سمت مصرف‌کننده‌ها راحت‌تر است). ضمن اینکه ما یک مشکل اساسی داریم که همان مافیای اقتصادی است.در سال گذشته، نرخ ارز تا حدودی کاهش یافت، ولی امسال با نوسان مواجه شد؛ به نظر شما دلیل این نوسانات در نرخ ارز چیست؟ ممکن است اثر انتظارات روانی باشد؟ نرخ ارز حقیقی به نظر شما چقدر است؟ موضوع دیگر این است که آیا روند کاهش نرخ تورم ادامه خواهد داشت؟ دولت اعلام کرده است که ما روند تورم را امسال به 25 درصد می‌رسانیم. آیا امکان تحقق این گفته فراهم است؟همه متوجه این موضوع شده‌اند که هر موقع می‌خواهند یارانه‌ها را بدهند، نرخ ارز بالا می‌رود و یارانه‌ها را که دادند، پایین می‌آید. این به چه معنی است؟ ارزی که ما در ایران داریم، که دلار و یورو است و اکثر آن دلار است، کاملاً نفتی است که آن را به بانک مرکزی می‌دهند و بانک مرکزی هم به بازار می‌دهد و هر زمان که خواست عرضه و تقاضا را کم و زیاد می‌کند.من معتقدم که با توجه به منابعی که ما در اختیار داریم، با این تنوع آب‌وهوایی، وسعت سرزمینی، همسایه‌های نیازمندی که داریم، مرزهای دریایی ما در شمال و جنوب و انواع و اقسام معادن نرخ ارز ما، یعنی برابری پول ما با پول‌های خارجی، خیلی باید پایین‌تر از این باشد. در حقیقت، ارزش پول ما خیلی باید بیشتر از این باشد.تا یک سال پیش هر یک دلار 1400 الی 1500 تومان بود، اما با وضعیت کنونی که 560 هزار میلیارد تومان نقدینگی اعلام کردند، من فکر می‌کنم دلار 1800 یا 1900 تومان می‌تواند باشد و بیشتر از این ناشی از ضعف دولت و قوانین بد ماست؛ مثلاً 3 تا 6 درصد از فروش نفت ما را وزارت نفت برمی‌دارد که این یک ظلم‌ مضاعف به تمام ملت ایران است.
دولت بودجه‌اش از فروش دلار است. ما به این می‌گوییم صادرات گرسنگی، یعنی صادرات نفت ما که متأسفانه پولش برنمی‌گردد یا اگر هم برگردد سی درصد یا چهل درصد آن است، با ارز است و این ارز به داخل کشور می‌آید، منتهی این باعث می‌شود که آن را ارزان نکنند به دلیل اینکه بودجه کم می‌آید و در اینجا چه کسی ضرر می‌کند؟ مردم، یعنی ما صادرات گرسنگی داریم و مردم ما دائماً گرسنه‌تر می‌شوند و این ناشی از صادرات نفتی است که این‌ها می‌خواهد دلار بیشتر باشد. در اقتصاد می‌گوییم صادرات گرسنگی، بدین معنی که از داخل بگیرید و به بیرون ببرید.زمانی که نفت را صادر می‌کنند، اما قیمت دلار را نیز بالا می‌برند، چیزهای دیگر گران می‌شود. هر قدر نرخ ارز بالاتر برود، انواع و اقسام کالاهای خارجی را باید گران‌تر بخریم.بنابراین منجر می‌شود به صادرات گرسنگی. این کاری است که دولت انجام می‌دهد و کسی نیست که بایستد و با اراده‌ی قوی بگوید واقعاً باید این کار را بکنید و این نهادهای اقتصادی باید سر جای خودشان بروند و نهادهای نظامی باید به کنار بروند. این اراده وجود ندارد، به دلیل اینکه منافع اقتصادی پشت آن است.
مثالی در این خصوص می‌زنم، الآن گفته می‌شود که اتومبیلی که در ایران ساخته می‌شود، تقریباً سه برابر قیمت خارجی آن با همان کیفیت است. در خصوص مصرف بنزین شما می‌بینید که در تمام دنیا الآن چهار لیتر در صد کیلومتر یا سه لیتر در صد کیلومتر است، ولی متوسط آن در کشور ما ده‌ونیم است.در اقتصاد اسلامی هم مفهوم استثمار را داریم؛ یعنی اگر شخصی استثمار به وجود بیاورد، باید دولت جلوی آن را بگیرد. کاری که اکنون انجام می‌دهند، این است که هم کیفیت اتومبیل‌ها پایین است و هم مشکلات مردمی را در جاده‌ها داریم و هم اینکه بهره‌وری پایین است و هیچ‌کس از این کالا راضی نیست.این‌ها فقط می‌گویند ما می‌خواهیم اشتغال ایجاد کنیم. اگر همه‌ی این‌ها بروند و در خانه‌هایشان بنشینند مابه‌التفاوت قیمت بنزینی سوخت می‌شود و چیزی که ذخیره می‌شود، کفاف حقوق کل این خودروسازها را می‌دهد، به اضافه‌ی اینکه دیگر آلودگی هم نداریم.در کل، اگر شما رشد می‌خواهید و اگر می‌خواهید تورم و رکود از بین برود، باید اعتقاد دولت و مردم هرچه بیشتر قوی‌ شود و احساس تعلق به این کشور بیشتر شود. اکنون این احساس تعلق اصلاً وجود ندارد.اگر به دارالترجمه‌ها بروید می‌بینید که چقدر برای خارج شدن از کشور ترجمه می‌کنند. من نمی‌گویم که همه‌ی این‌ها می‌روند. شاید نود درصدشان به هر دلیلی نروند، ولی این‌ها کسانی‌اند که هیچ احساسی به کشورشان ندارند و این خوب نیست.
در اقتصاد نیز همین‌طور است. افرادی که در اقتصاد ما هستند کارشان را خوب انجام نمی‌دهند، چون اصلاً احساس تعلق نمی‌کنند. بنابراین تولید، بهره‌وری و کارایی پایین می‌آید. رشد و توسعه‌ی اقتصادی هم در دست همین مردمی است که اعتقاد ندارند.
در جمعیت ما دوگانگی ایجاد شده است. بچه‌های شما در مدرسه به یک شکل هستند و در خانه به شکل دیگر. آن‌ها یاد می‌گیرند که به این شکل باشند. این مسائل همه‌ با هم ارتباط دارد.دولت نمی‌تواند به این شکل ادامه بدهد که نرخ ارز را بالا نگه دارد. باید فکر دیگری بکند. می‌خواهد مالیات را از چه کسی بگیرد؟ ببینید در همین دانشگاه ما بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم هر کسی که کتابی تألیف می‌کرد و وزارت ارشاد به آن مجوز می‌داد، معاف از مالیات بود.طرح‌های مطالعاتی اقتصادی ما نیز معاف از مالیات بود یا پنج درصد مالیات داشت که اکنون ده درصد شده است. خب مگر این‌ها چقدر می‌شود؟ اگر از ما بیشتر بگیرند، به ما فشار می‌آورند و ما هم یک‌جور دیگر می‌شویم.این بحث در حوزه‌ی اثرات روانی است که پرسیدید. این‌ها اثرات روانی دارد؛ یعنی در جامعه بی‌تفاوتی ایجاد می‌کند. این بی‌تفاوتی برای دولت مانند بمب است. باید به هر طریقی که امکان دارد اعتماد این مردم را جلب کنند.لذا هرقدر دولت بگوید من این کارها را برای شما انجام می‌دهم و از شما انتظار دارم که مثلاً صرفه‌جویی کنید یا به این میزان برق یا گاز را کمتر مصرف کنید، فایده‌ای ندارد. درست است که قیمت در اقتصاد علامت‌دهنده‌ی ‌اصلی است و می‌توانید برق یا آب را 25 درصد گران کنید، اما تا کجا و تا کی می‌توانید این کار را بکنید.تا زمانی که دولت کاری برای مردم انجام ندهد و مردم نبینند که دولت کاری برایشان انجام می‌دهد، مردم به صادرات بدبین‌اند، به مالیات بدبین‌اند و به هر سیاستی که دولت انجام می‌دهد بدبین هستند.به هر حال، من امیدوارم که بتوانیم تورم را تا 25 درصد برسانیم، ولی با توجه به این چیزهایی گفتم و به آن‌ها معتقد هستم، به نظرم می‌آید که اگر بخواهیم چنین چیزی اتفاق بیفتد، باید آن مشکلات اقتصادی و آن مافیای اقتصادی را از بین ببریم.در حال حاضر، بحث دولت این است که از طریق ‌مذاکره با غرب مشکلات ‌اقتصادی را حل کند، ولی با توجه به صحبت‌های شما فکر نمی‌کنم این امر امکان‌پذیر باشد. درست است؟بله، من معتقدم که فشاری که از بیرون بر ما وجود دارد کمتر از فشار داخلی است؛ یعنی مدیریت داخلی ما، که مدیریت نابسامانی است، دارد کشور را نابود می‌کند. برای نمونه، فساد اقتصادی در منطقه‌ی آزاد قشم، که ‌گفته می‌شد هشت میلیارد فلانی برده، سه میلیارد دیگری، چهار میلیارد فلانی و... این‌ها می‌برند و این پول را به داخل ایران نمی‌آورند.اگر در ایران یک کارخانه می‌زدند، خوب بود، ولی همه را به خارج از کشور می‌برند. ترکیه با آن عظمت دارد به خاطر پول‌های ما از لحاظ سیاسی از بین می‌رود. باور کنید کشورهای دیگر هم همین‌طورند، ولی بعدها آشکار خواهد شد؛ کشور ارمنستان، گرجستان و حتی امارات.ما پول بسیاری داریم، ولی متأسفانه تمامی آن از طریق یک عده‌ی خاص از کشور خارج می‌شود. صادرات ما دست یک عده‌ی خاص است، وارداتمان هم دست یک عده‌ی خاص است و این یک سیکل است.سرعت گردش پول هم برای ما مهم است. شما الآن بپرسید در بانک مرکزی چند تقاضای تأسیس بانک وجود دارد؟ می‌گویند برای تأسیس هر بانک 200 میلیارد تومان سپرده‌ی اولیه لازم است که اصلاً نباید از آن برداشت کرد و حتی اگر پشیمان شدند هم مثلاً سه سال طول می‌کشد که آن سپرده را به ایشان باز گردانند.ببینید الآن چقدر بانک تأسیس شده است؟! این بانک‌ها یعنی چه؟! این‌ها درآمد می‌خواهند که سودهای بانکی‌ و وام‌هایشان را بدهند. این‌ در حقیقت یکی از عواملی است که باعث خرید و فروش دلار یا سهام در بانک‌ها می‌شود و این همان اشتباهی است که تاچر و ریگان در آمریکا و انگلیس انجام دادند.
آن‌ها اشتباه کردند و در آن سال‌ها اجازه دادند که بانک‌ها به جای تسهیلات بانکی وارد بورس شوند و نتیجه‌ی اشتباهشان هم رکودی بود که در سال 2007 پیش آمد و تا کنون هم ادامه دارد؛ ما هم همین‌طور هستیم.ببینید الآن چقدر بانک در خیابان‌ها هست؟! این بانک‌ها چاله هستند و هرچه بیشتر می‌شوند، یعنی چاله‌های بیشتر. این‌ها که برای تولید نیامده‌اند و همه به سراغ بورس‌بازی می‌روند. این همان کاری است که ریگان انجام داد.ما داریم همان سیستم سرمایه‌داری را در ایران پیاده می‌کنیم، منتهی بانک‌های ما در بیست سال پیش پنج یا شش بانک عمده بود، ولی متأسفانه الآن فکر می‌کنم 42 یا 43 بانک داریم. این بانک‌ها چاله و چوله هستند.
خوب این‌ها پول می‌خواهند، منابع مالی می‌خواهند و پول هم برای مردم است. آن وقت ضرر اصلی را باز هم مردم می‌کنند. اراده‌ای نیست که به داد مردم برسند و هرکس دارد برای منفعت خود کار می‌کند.اگر دولت نتواند سیاست‌گذاری مناسبی کند یا سیاست‌گذاری هم بکند، ولی مردم تشخیص بدهند و انتظارشان این باشد که این سیاست این‌طور می‌شود یا آن طور می‌شود، این سیاست دوباره شکست می‌خورد، چون آن‌هایی که تصمیم می‌گیرند سیاست‌گذاری کنند همان‌هایی هستند که مثلاً برادرش کارخانه دارد یا در آن شریک است؛ یعنی همان سیاست از طریق همان‌ها خنثی می‌شود.در خصوص اینکه صادرات یا واردات دست یک عده‌ی خاصی است ببینید که ما خیلی از بیمارهایمان را به خاطر نبودن دارو از دست دادیم و همه این را می‌دانند، ولی در همان زمانی که ما دنبال دارو می‌گشتیم، عده‌ای ماشین‌های گران‌قیمت چند میلیاردی و چندصد میلیونی وارد می‌کردند. با کدام ارز؟‌ با ارز 1060 تومان.
زمانی که بیمارستان‌ها احتیاج به یک‌سری داروی سرطان داشتند، این‌ها خودروهای گران‌قیمت وارد می‌کردند. این‌ها چیزهایی نیست که مردم فراموش کنند. اگر من فراموش نکردم دیگر برای این مردم و برای این آب و خاک کاری نمی‌کنم (البته این نسبی است و می‌توان گفت شاید پنجاه درصد مردم را شامل شود).من فقط می‌گویم که باید پول بردارم و بروم. حالا چگونه؟ یکی می‌گوید من کار می‌کنم و یکی می‌گوید دزدی می‌کنم. این‌ها همه با هم جمع می‌شود و نمی‌گذارد اقتصاد ما پیشرفت کند.سیاست‌های کلی مقاومتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا اجرای آن می‌تواند تا حدودی این مشکلات را حل کند؟من بندهای آن را خوانده‌ام. خوب است، ولی چه کسی آن را اجرا می‌کند؟ من به تنهایی که نمی‌توانم کاری انجام دهم. آن‌هایی که کارخانه‌دارند، آن‌‌هایی که سرمایه‌های بزرگ در دستشان است، باید آن را اجرا بکنند و آن‌ها این کار را نمی‌کنند. یکی از مشکلات ما این است که متأسفانه خیلی از مردم ما این‌گونه‌اند.

۹۳/۰۲/۳۰
۰۱:۰۳

یک کارشناس حوزه کار تاکید کرد تحرک بازار کار نیازمند تغییر سیاستهای اقتصادی

 به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل ازایسنا، حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: در حال حاضر تخصیص منابع مالی یکی از ابزارهای اساسی برای تحرک بخشی به بازار کار است و دولت باید در سیستم نظام بانکی کشور تغییراتی ایجاد کند تا بانکها در خدمت تولید و صنعت کشور باشند.
وی افزود: اگر سیاستهای بانکی تغییر نکند باز هم به بن بست می‌خوریم چون نظام تولیدی کشور نیازمند گردش مالی است و بازار و سیستم بانکی باید به همدیگر اعتماد کنند.
حاج اسماعیلی با تاکید بر کاهش تصدیگری دولت در حوزه اقتصاد، خاطرنشان کرد: این مساله با نگرشهای مثبت حمایتی و اجتماعی به سمت تولید می‌تواند کارساز باشد و دولت زمانی در حوزه تولید و بخش خصوصی گره‌گشا خواهد بود که مشارکت مردم و تمهید وضع قوانین برای حضور آنها در بازار را افزایش دهد و همزمان تصدی خود را در بازار کار و اقتصاد کم کند.
به گفته این کارشناس حوزه کار دولت نمی‌تواند همزمان هم نقش سیاستگذاری و نظارتی داشته باشد هم نقش تصدی‌گری و این دو با هم مغایرت دارد زیرا تجربه نشان داده که دولت کارفرمای موفقی نیست و باید امور را به مردم واگذار کند.
وی با بیان اینکه تغییر نگرش نسبت به سیاستهای کلان کشور روزنه امیدی برای کارگران ایجاد کرده است، گفت: مباحثی همچون بیمه سلامت، حمایتهای اجتماعی و حمایت از گروههای ضعیف به ویژه جامعه کارگری در جریان هدفمندی یارانه‌ها و توزیع کالای اساسی همه امیدبخش است و نشان از برنامه‌ریزی دولت دارد ولی دولت باید گام‌های اساسی‌تری برای تغییر در حوزه اقتصاد و بازار کار بردارد و اولین گام شفاف‌سازی فعالیتهای اقتصادی و کوچک سازی دولت و پس از آن تحرک بخشی به بازار کار کشور است که جز با تغییر سیاستهای کلان اقتصادی، اصلاح قوانین و مقررات و مشارکت مردم امکانپذیر نیست.

۹۳/۰۲/۲۹
۰۹:۲۷

فساد اقتصادی پشت درهای بسته و حبس اطلاعات پدید می‌آید

 به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل ار فارس، به مناسبت جشن یک سالگی برنامه برنامه پایش 5 فعال رسانه‌ای در برنامه شرکت کردند.
برنامه پایش شب گذشته با حضور مجتبی قمری وفا سردبیر اقتصادی خبرگزاری مهر، محمد طاهری سردبیر هفته نامه تجارت فردا، احسان بیگی سردبیر اقتصادی خبرگزاری ایسنا، محمد رضایی مدیر کل اقتصادی خبرگزاری فارس و مینا مهرنوش مدیر نشریه دنیای نوین کسب و کار، به نقد و بررسی عملکرد برنامه پایش و نقش رسانه‌ها در اقتصاد پرداخت.
محمد طاهری سردبیر هفته نامه اقتصادی تجارت فردا در این برنامه گفت: برخی از وزرا قبل از اینکه دولت جدید روی کار بیاید برای اخذ رأی اعتماد از رسانه‌ها کمک خواسته‌اند، ولی اکنون درب وزارتخانه ها را بسته اند و حتی در زمینه تأیید آمارها با ما همکاری نمی کنند و متأسفانه برخی مسئولان نسبت به انقلاب های ارتباطی دید پایینی دارند و با این اوصاف باید بدانیم که پشت درب های بسته و حبس اطلاعاتی فساد به وجود می آید و ما ندانیم که سیاست گذاران چه کاری انجام دهند، در کشور تنها عده‌ای خاص به اطلاعات دست می یابند و عده ای به دلیل عدم اگاهی از اهداف سیاستگذار ضرر می‌بینند که این تفاوت ها باعث ایجاد فساد در کشور می شود.
وی افزود: در گذشته خط قرمزها مشخص بود، اما اکنون رئیس بانک مرکزی و بورس برای ما خط قرمز شده‌اند و وقتی از آنها سؤال می پرسیم ناراحت می شوند، همچنین برای گرفتن آمار از وزارت اقتصاد با مشکل مواجه هستیم.
سردبیرهفته نامه اقتصادی تجارت فردا تصریح کرد: برنامه پایش اگر مسئله محور باشد سراغ افرادی می رود که در آن مسئله تخصص دارند. این برنامه می تواند در ارتباط با معوقات بانکی بحث و برای دعوت از کارشناسان می تواند از اقتصاددانان فراوانی که در کشور هستند، استفاده کند که این اقتصاددانان بهتر است از بین کسانی انتخاب شوند که کارهای تحقیقی و پژوهشی انجام داده باشند.
طاهری خاطرنشان کرد: مهمترین و پربیننده ترین برنامه اقتصادی کشور برنامه پایش است، ولی مهمترین مشکلی که ما با آن مواجه هستیم این است که میزان برنامه های اقتصادی کشور کم است ولی محتوای برنامه پایش در مقایسه با این برنامه‌ها خوب و مفید است و در کشور موج ایجاد می کند خلاقیت کمتر دیده می شود و گزارش های میدانی نیز وجود ندارد و این رویه برنامه های اقتصادی باید مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد.
وی یادآور شد: رسانه ها می توانند به گردش اطلاعات کمک کنند به طور مثال با توجه به فضای کشور که باعث شده تا حبس اطلاعاتی صورت گیرد و در دوره ای به بهانه تحریم اطلاعات ارائه نشد و برخی سرمایه گذاران با آمار اشتباه سرمایه گذاری کردند و ضرر و زیان دیده اند که در این زمینه رسانه ها باید به عدالت اطلاعاتی کمک کنند.
سردبیرهفته نامه اقتصادی تجارت فردا با تأکید بر اینکه رسانه ها به شفاف سازی اقتصادی کمک می کنند گفت: رسانه ها باید در مقابل فسادهای اقتصادی افشاگرانه عمل کنند و به کمک ساختار اقتصادی کشور بیایند چراکه رسانه ها حتی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور نیز مؤثر هستند.
طاهری در پایان گفت: رسانه به عنوان عامل بازدارنده برخی عوامل اقتصادی عمل می کند و به تعبیری رسانه ها این قدرت را دارند تا در برابر سیاست های غلط موضع بگیرند و یا از سیاستهای خوب و صحیح اقتصادی حمایت کنند و حتی می توانند در این زمینه آموزش دهند.
احسان بیگی سردبیر اقتصادی خبرگزاری ایسنا نیز اظهار کرد: شناختن مخاطب و بی اعتنایی به مخاطب در برنامه اقتصادی پایش باعث می شود که مسائل سیاسی بر مسائل اقتصادی غالب شود و مصلحت اندیشی هایی که صورت می گیرد، اصلاً درست نیست و این مصلحت اندیشی های غلط باعث می شود، تا به آن اهداف تعریف شده در برنامه دست پیدا نکنید.
وی افزود: یکی دیگر از ضعف های برنامه پایش استفاده نکردن از افراد متخصص و کسانی است که در بطن کار هستند و متأسفانه از این تخصص ها در رسانه ملی استفاده زیادی نمی شود و رسانه ملی از دانش این افراد با سابقه به خوبی بهره مند نمی شود.
سردبیر اقتصادی خبرگزاری ایسنا تصریح کرد: مسئولانی که در برنامه پایش دعوت می‌شوند و حضور پیدا می کنند، فقط دیدگاه خودشان را مطرح می کنند و پاسخگو نیستند و حتی در اکثر مواقع در صورت پاسخگویی متأسفانه پاسخگوی یک سری سؤالات از پیش تعیین شده هستند و این یکی دیگر از ضعف های برنامه پایش به شمار می رود.
وی در پایان گفت: وقتی از افراد متخصص برای حضور در برنامه دعوت می شود، لازم است که اخبار روز هفته گذشته نیز در برنامه به طور دقیق رصد شده و برای مردم اعلام شود تا مردم بدانند وقایع روز اقتصاد کشور در هفته گذتشه چه بوده است.
مینا مهرنوش مدیر نشریه دنیای نوین کسب و کار اظهار کرد: یکی از مزیت های برنامه پایش توجه به مباحث پژوهشی است و یکی از مشکلات این برنامه این است که افراد مجری برنامه اختیارات به اندازه کافی ندارند و نمی توانند مباحث را به صورت گسترده پیگیری کنند و همچنین اینکه پاسخگویی در این برنامه وجود ندارد و فقط یک سری راه کار آن هم با محافظه کاری در این برنامه مطرح می شود.
وی افزود: برای ایجاد توسعه در کشور به توسعه کسب و کار و دانش اقتصاد محور نیاز داریم و بحث سرمایه انسانی و الگوهای موفق که در بخش کارآفرینان موفق این برنامه به آن اشاره می شود بسیار خوب است اما در برنامه پایش به تجارب بد افراد که باعث عبرت آموزی سایر افراد می شود کمتر پرداخته شده است و یکی دیگر از مشکلات برنامه این است که مخاطبان برنامه مشخص نیستند یعنی در قسمت اول برنامه مخاطبان مسئولان دولتی هستند و در قسمت دیگر مخاطب جداست و حتی برخی اوقات بچه ها نیز این قسمت را تماشا می کنند.
مدیر نشریه دنیای نوین کسب و کار تصریح کرد: فضای کسب و کار و عوال محیطی و محاطی باید به طور کلی در این برنامه درنظر گرفته شود و مخاطبان و بینندگان برنامه نیز باید یکی شوند و بخش قهرمان هفته که سرمایه های اجتماعی تضعیف شده را نشان می دهد از نقاط قوت این برنامه به شمار می رود.
مهرنوش در پایان گفت: راه اندازی شبکه اجتماعی پایش باعث شده است تا این برنامه اقتصادی از کار اصلی خودش دور شود که به نظر من دلیلی ندارد تا این برنامه به آموزش بپردازد و یکی از وظایف رسانه ایجاد بازار است و در حقیقت شما صلاحیت آموزش را ندارید و این یک کار تخصصی است و همچنین باید از افرادی برای حضور در این برنامه دعوت شود که به صورت ساده صحبت کنند تا عامه مردم متوجه محتوای برنامه شوند.
محمد رضایی مدیرکل اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: اقتصاد یک مقوله خشک است که البته دولت طی چند سال اخیر به سمت عامه فهم کردن اقتصاد رفته است و برنامه پایش گام خوبی را در این زمینه برداشته و مشکلات اقتصادی مردم کشور را بیش از پیش مطرح کرد.
وی ادامه داد: یکی از ضعف های برنامه پایش این است که مطالبه گری به خوبی صورت نمی گیرد به عبارت دیگر وقتی دراین برنامه از مسئولان دعوت می شود و مشکلات مطرح می شوند و نظرسنجی برگزار می شود، اصلاً نتیجه ای حاصل نمی شود و بدتر اینکه در هفته یک موضوع مطرح می شود و در هفته بعد سراغ یک موضوع دیگر می روند و این کار غلط است و مسئولین این برنامه باید مسائلی که در این برنامه طرح کرده اند را مشخص کنند و بعد نتیجه گیری کنند که به کجا رسیده است و به صورت کلی حل آن مشکلات مطرح شده را باید خواستار شوند.
رضایی اذعان کرد: معوقات بانکی مسئله ای است که باید بیشتر در این برنامه پیگیری شود و باید بدانیم چرا اکنون کار به جایی رسیده است که ما در کشور 82 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داریم و این معوقات بانکی باید ریشه یابی شوند و بررسی این ریشه یابی ها بهتر است در برنامه اقتصادی پایش بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل اقتصادی خبرگزاری فارس عنوان کرد: مخاطبان برنامه پایش برای تماشای این برنامه وقت می گذارند و برنامه ریزی می کنند و اینکه مشکلات اقتصادی کشور در این برنامه مطرح می شود، بسیار خوب است، اما مخاطبان باید بدانند در پشت پرده مسائل اقتصادی کشور چه می گذرد و آنها حق دارند از تمامی وقایع اقتصادی کشور باخبر شوند.
وی در پایان گفت: یکی از ضعف های برنامه پایش این است که مسئولان به جای پاسخگویی برای بیان دستاوردهای خود در برنامه حاضر می شوند که این اصلاً خوب نیست و همچنین بهتر است از تمامی کارشناسانی که در تجربه شرکت در چنین برنامه هایی را دارند و می‌دانند چگونه با مخاطب خود سخن بگویند دعوت کنید تا مردم به راحتی متوجه مباحث طرح شده در برنامه بشوند.
مجتبی قمری وفا سردبیر اقتصادی خبرگزاری مهر نیز گفت: اقتصاد کشور ما حال و روز خوبی ندارد و این وضعیت بد تنها مختص یک دولت نیست، برخی دولت ها خدمات بسیار خوبی را ارائه می کردند اما شاخص های اقتصادی خوبی نداشتند و برخی شاخص های اقتصادی خوبی داشتند اما خدمات مطلوبی را ارائه نکردند و این باعث می شود تا ما یک اقتصاد خوب، پویا و شاداب را نداشته باشیم.
وی افزود: در دو ماه اخیر سرمایه های فراوانی از بورس خارج شده و به بانک ها سرازیر شده است و اکنون به دلیل اینکه سقف نرخ سود بانکی مشخص شده پول ها از بانک خارج شده و وارد بازار بورس نشده است و در حال حاضر بازار مسکن اوضاع خیلی بدی دارد و در بخش نفت نیز به جای اتکا به داخل کشور منتظر گشایش راهی در بازار خارج از کشور هستیم.
سردبیر اقتصادی خبرگزاری مهر با اشاره به طرح حمایت از تولید، آزاد سازی موقت نرخ سود سرمایه، توزیع سبد کالا و هدفمندی یارانه به عنوان چهار تصمیم مهم دولت در نه ماه اخیر یادآور شد: جایگاه برنامه‌های کلی اقتصادی در برنامه پایش خالی است و تحلیل های کارشناسی این برنامه تک بعدی است و بهتر این است که بازی با آمار در این برنامه کنار گذاشته شود و در کنار طرح ضعف ها و نقاط قوت اقتصاد کشور در این برنامه بیشتر به طرح نقاط قوت اقتصاد بپردازیم تا جامعه به ویژه دولت مرتب نگویند که برنامه پایش برای جذب مخاطب فقط نقاط منفی را مطرح می کند.
قمری وفا خاطرنشان کرد: افرادی در کشور هستند که به هر قیمتی حاضرند رشد اقتصادی داشته باشند، حتی اگر این رشد باعث له کردن قشر ضعیف جامعه باشد و این وضعیت اصلاً برای کشور و پیشرفت اقتصادی مردم مناسب نیست.
وی در پایان گفت: این مسئله که معاون وزیر اقتصاد در برنامه پایش اعلام کند، حساب مردم برای دریافت یارانه بررسی می شود اما بعد در گفت و گو با خبرگزاری های فارس و تسنیم این حرف خود را تکذیب کند، اصلاً کار شایسته ای نیست.

۹۳/۰۲/۲۹
۰۹:۴۶

آب و هوا

بیمه سامان

۹۳/۰۲/۳۰
۰۷:۱۴