اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

بولتن خبری اتاق ایران

۱۴۰۲/۱۱/۲۴

اداره روابط عمومی

تاریخ انتشار: بیست و چهارم بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۴۰